Månadsutfall för statens budget juli 2012
Publicerad 28 Augusti 2012

I juli månad uppvisade statens budget ett underskott på 1,9 miljarder kronor. ESV:s prognos var ett överskott på 0,9 miljarder kronor.

 

De totala inkomsterna i juli blev 58,2 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på att de löpande redovisade skatterna blev högre än väntat.

 

De totala utgifterna i juli uppgick till 60,1 miljarder kronor, vilket är 5,5 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på att statsskuldsräntorna och den kassamässiga korrigeringen blev 1,9 miljarder kronor respektive 4,5 miljarder kronor högre än väntat.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jul Prognos jul Avvik. jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Totala inkomster 58,2 55,6 2,6 503,4 512,2 -8,8 821,4 833,1  
Totala utgifter 60,1 54,7 5,5 456,5 454,4 2,1 829,7 814,4 3,4
Budgetsaldo -1,9 0,9 -2,9 46,9 57,8 -10,9 -8,3 18,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket är 2012 fastställt till 1 084 miljarder kronor.

 

De takbegränsade utgifterna i juli blev 77,9 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor högre än prognosen. Det beror på att utfallet för internationellt bistånd blev högre än beräknat.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattas av utgiftstaket.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jul Prognos jul Avvik. jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 58,1 57,1 1,0 440,6 441,9 -1,3 788,7 792,0 3,4
Ålderspensionssystemet 19,8 19,7 0,0 137,2 137,0 0,2 238,6 238,6
Takbegränsade utgifter 77,9 76,9 1,0 577,8 578,9 -1,2 1 027,3 1 030,6 3,4
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad prognos/utfall
LänkTotala inkomster per månad prognos/utfall


Utfallet för juli jämförs med ESV:s senaste prognos från den 19 juni 2012 där utfall t.o.m. april månad ingår.

ESV publicerar nästa prognos för statens budget och de offentliga finanserna den 5 september 2012.

LänkPrognos

Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026