Månadsutfall för statens budget juni 2012
Publicerad 31 Juli 2012

Statens budget visade i juni ett underskott på 28,4 miljarder kronor, vilket framför allt beror på stora utbetalningar av skatteåterbäring. Underskottet blev 8,1 miljarder kronor högre jämfört med ESV:s prognos.

 

Inkomsterna på statens budget blev 35,4 miljarder kronor, vilket är 11,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror i huvudsak på att utbetalningarna av skatteåterbäring blev högre än väntat i juni. Se betalningsdifferenser, skattekonto.

 

Utgifterna på statens budget uppgick till 63,8 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Utgifterna under utgiftsområdena Kommunikationer, Internationellt bistånd och Rättsväsendet blev tillsammans 2,4 miljarder kronor lägre än beräknat samtidigt som Statsskuldsräntor m.m. och Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 1,5 miljarder kronor respektive 1,6 miljarder kronor högre än väntat. Den kassamässiga korrigeringen blev 4,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall juni Prognos juni Avvik. juni Ack. utfall jan-juni Prognos jan-juni Ack. avvik. jan-juni Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Totala inkomster 35,4 46,5 -11,1 445,0 456,6 -11,7 821,4 833,1  
Totala utgifter 63,8 66,8 -3,1 396,2 399,8 -3,6 829,7 814,4 3,4
Budgetsaldo -28,4 -20,4 -8,1 48,8 56,8 -8,1 -8,3 18,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2012 är fastställt till 1 084 miljarder kronor.

 

De takbegränsade utgifterna i juni blev 84,4 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor lägre än väntat. Det är främst utgifterna för kommunikationer som blev lägre. Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattas av utgiftstaket.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall juni Prognos juni Avvik. juni Ack. utfall jan-juni Prognos jan-juni Ack. avvik. jan-juni Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 64,7 66,7 -2,0 381,9 384,7 -2,9 788,7 792,0 3,4
Ålderspensionssystemet 19,7 19,8 0,0 117,4 117,3 0,1 238,6 238,6
Takbegränsade utgifter 84,4 86,4 -2,0 499,3 502,0 -2,7 1 027,3 1 030,6 3,4
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad prognos/utfall
LänkTotala inkomster per månad prognos/utfall


Utfallet för juni jämförs med ESV:s senaste prognos från den 19 juni 2012 där utfall t.o.m. april månad ingår. ESV publicerar nästa prognos för statens budget och de offentliga finanserna den 5 september 2012.

LänkPrognos

Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026