Månadsutfall för statens budget juni 2012
Publicerad 31 Juli 2012
Specifikation av utgifter på statens budget år 2012, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall juni Prognos juni Avvik. juni Ack. utfall jan-juni Prognos jan-juni Ack. avvik. jan-juni Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
01 Rikets styrelse 981 1 058 -77 5 795 5 864 -69 11 879 11 809 8
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 260 1 293 -32 6 733 6 727 5 13 356 13 359 2
03 Skatt, tull och exekution 1 169 1 205 -36 5 290 5 345 -55 10 273 10 179
04 Rättsväsendet 3 553 3 974 -421 19 167 19 538 -371 38 154 37 871
05 Internationell samverkan 102 97 5 808 816 -8 1 910 2 024
06 Försvar och samhällets krisberedskap 5 039 4 744 296 18 351 18 132 219 45 274 45 578 46
07 Internationellt bistånd 1 912 2 393 -480 10 754 11 205 -451 29 620 30 264 1
08 Migration 739 791 -52 4 052 4 162 -110 8 358 9 068
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 912 4 854 58 29 946 29 900 46 58 790 60 078
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 893 7 705 188 48 326 48 087 239 94 356 93 353 2 099
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 453 3 456 -4 20 838 20 833 5 41 306 41 060
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 194 6 224 -29 37 354 37 511 -157 75 858 76 717
13 Integration och jämställdhet 505 447 58 3 880 4 132 -253 7 858 8 374
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 741 5 510 231 33 488 33 406 82 68 425 70 476 1 105
15 Studiestöd 777 780 -4 11 089 11 069 20 21 130 22 184 72
16 Utbildning o universitetsforskning 4 442 4 584 -142 26 814 26 914 -101 53 996 54 476 62
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 745 722 23 6 950 7 021 -70 12 244 12 300
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 100 83 17 496 481 15 979 1 152
19 Regional tillväxt 315 275 40 1 486 1 378 107 3 358 3 399 25
20 Allmän miljö- och naturvård 528 373 155 2 990 2 891 99 5 022 5 025
21 Energi 175 386 -210 1 173 1 427 -254 3 257 2 873
22 Kommunikationer 4 404 5 871 -1 467 18 611 20 067 -1 456 44 047 43 061
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 638 766 -128 4 305 4 524 -218 17 641 17 733
24 Näringsliv 548 532 16 2 382 2 476 -94 5 953 6 012
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 094 7 094 0 42 572 42 574 -2 85 140 85 075
26 Statsskuldsräntor m.m. 2 611 1 079 1 533 11 687 10 171 1 516 19 222 21 870
27 Avgiften till EU 1 458 1 460 -2 18 235 18 267 -32 30 530 31 291
90 Förändring av anslagsbehållningar -2 814
Summa utgiftsområden 67 290 67 755 -465 393 572 394 919 -1 347 807 937 813 844 3 419
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 64 679 66 676 -1 997 381 885 384 748 -2 864 788 715 792 022 3 419
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -377 -2 012 1 636 211 -1 424 1 636 21 315 121
  Kassamässig korrigering -3 129 1 100 -4 229 2 387 6 282 -3 895 444 445
Totala utgifter 63 784 66 842 -3 058 396 170 399 777 -3 607 829 696 814 409 3 419
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026