Månadsutfall för statens budget juni 2012
Publicerad 31 Juli 2012
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2012, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall juni Prognos juni Avvik.juni Ack. utfall jan-juni Prognos jan-juni Ack. avvik. jan-juni Prognos 2012 SB 2012
1000 Statens skatteinkomster         823 697 813 303
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 198 3 225 -28 40 299 40 293 6 49 480 49 220
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 69 69 0 69 15 000
4000 Återbetalning av lån 92 123 -31 733 739 -7 1 344 1 361
5000 Kalkylmässiga inkomster 789 768 21 5 122 5 102 20 9 794 11 305
6000 Bidrag m.m. från EU 90 116 -26 6 648 6 752 -104 11 689 12 969
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -74 703 -70 045
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -3
9000 Löpande redovisade skatter 31 214 42 260 -11 046 392 095 403 668 -11 573    
Totala inkomster 35 382 46 492 -11 109 444 965 456 623 -11 658 821 368 833 113
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026