Månadsutfall för statens budget april 2012
Publicerad 29 Maj 2012

I april uppvisade statens budget ett överskott på 24,6 miljarder kronor. Överskottet är 6,9 miljarder kronor högre än ESV:s senaste prognos.

 

De totala inkomsterna i april blev 85,4 miljarder kronor, vilket är 5,6 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror till stor del på högre extra inbetalningar av inkomstskatt för inkomståret 2011.

 

De totala utgifterna i april uppgick till 60,8 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror främst på att utgifterna för försvar, hälso- och sjukvård samt kommunikationer blev lägre än beräknat. Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Statsskuldsräntorna blev 0,6 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Totala inkomster 85,4 79,8 5,6 322,1 315,4 6,7 817,2 833,1  
Totala utgifter 60,8 62,2 -1,3 270,2 267,7 2,5 829,9 814,4 3,4
Budgetsaldo 24,6 17,7 6,9 51,9 47,7 4,2 -12,7 18,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2012 är fastställt till 1 084 miljarder kronor.

 

De takbegränsade utgifterna i april blev 83,1 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattas av utgiftstaket.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 63,6 65,1 -1,5 256,1 258,7 -2,6 790,2 792,0 3,4
Ålderspensionssystemet 19,5 19,5 0,0 77,9 78,0 -0,1 238,6 238,6
Takbegränsade utgifter 83,1 84,6 -1,5 334,0 336,6 -2,7 1 028,9 1 030,6 3,4
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad prognos/utfall
LänkTotala inkomster per månad prognos/utfall


Utfallet för april jämförs med ESV:s senaste prognos från den 30 mars 2012.

ESV publicerar nästa prognos för statens budget och de offentliga finanserna den 19 juni 2012.

Prognos

LänkPrognos

Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026