Månadsutfall för statens budget april 2012
Publicerad 29 Maj 2012
Specifikation av utgifter på statens budget år 2012, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
01 Rikets styrelse 953 946 7 3 875 3 966 -91 11 949 11 809 8
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 033 1 266 -233 4 186 4 353 -168 13 210 13 359 2
03 Skatt, tull och exekution 823 846 -22 3 246 3 211 35 10 271 10 179
04 Rättsväsendet 3 206 3 224 -18 12 295 12 338 -43 38 167 37 871
05 Internationell samverkan 148 124 23 672 662 10 1 919 2 024
06 Försvar och samhällets krisberedskap 3 284 3 896 -613 9 688 11 203 -1 515 45 517 45 578 46
07 Internationellt bistånd 2 179 1 932 247 7 115 7 596 -481 29 625 30 264 1
08 Migration 794 922 -128 2 746 2 822 -76 8 309 9 068
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 696 5 043 -347 20 185 19 754 431 59 274 60 078
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 857 7 806 51 32 430 32 364 66 93 941 93 353 2 099
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 471 3 453 19 13 932 13 900 32 41 239 41 060
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 185 6 265 -80 24 932 25 093 -161 76 105 76 717
13 Integration och jämställdhet 674 692 -18 3 159 3 300 -141 8 006 8 374
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 504 5 606 -102 22 115 22 329 -214 68 905 70 476 1 105
15 Studiestöd 2 549 2 597 -48 9 086 9 118 -32 21 121 22 184 72
16 Utbildning o universitetsforskning 4 154 4 135 19 18 394 18 366 27 54 030 54 476 62
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 946 1 935 10 5 809 5 827 -18 12 243 12 300
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 74 72 2 323 321 2 978 1 152
19 Regional tillväxt 210 189 21 863 864 -1 3 351 3 399 25
20 Allmän miljö- och naturvård 478 438 40 2 096 2 081 15 5 075 5 025
21 Energi 189 261 -72 776 741 35 3 169 2 873
22 Kommunikationer 2 633 2 914 -281 10 668 11 035 -367 44 266 43 061
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 624 663 -39 3 163 3 208 -46 17 800 17 733
24 Näringsliv 302 284 18 1 473 1 482 -9 5 946 6 012
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 095 7 091 4 28 384 28 381 3 85 139 85 075
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 275 695 580 3 530 3 314 216 18 723 21 870
27 Avgiften till EU 2 562 2 520 43 14 448 14 336 112 30 682 31 291
90 Förändring av anslagsbehållningar -2 814
Summa utgiftsområden 64 899 65 814 -915 259 586 261 965 -2 379 808 958 813 844 3 419
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 63 624 65 119 -1 495 256 056 258 651 -2 595 790 235 792 022 3 419
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -2 962 -2 563 -399 2 205 -637 2 842 20 498 121
  Kassamässig korrigering -1 107 -1 100 -7 8 403 6 350 2 053 444 445
Totala utgifter 60 830 62 151 -1 321 270 194 267 678 2 516 829 900 814 409 3 419
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026