Månadsutfall för statens budget april 2012
Publicerad 29 Maj 2012
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2012, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall apr Prognos apr Avvik.apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2012 SB 2012
1000 Statens skatteinkomster         817 003 813 303
2000 Inkomster av statens verksamhet 19 813 18 703 1 109 26 032 24 679 1 353 50 271 49 220
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 69 0 69 520 15 000
4000 Återbetalning av lån 81 78 2 435 429 7 1 348 1 361
5000 Kalkylmässiga inkomster 764 786 -22 3 506 3 538 -32 9 980 11 305
6000 Bidrag m.m. från EU 320 224 95 6 104 5 662 442 12 291 12 969
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -74 226 -70 045
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         0
9000 Löpande redovisade skatter 64 462 60 035 4 426 285 965 281 096 4 869    
Totala inkomster 85 439 79 828 5 611 322 112 315 404 6 708 817 187 833 113
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026