Månadsutfall för statens budget april 2012
Publicerad 29 Maj 2012

Inkomster på statens budget april 2012

 

Sammanfattning

Inkomsterna på statens budget i april uppgick till 85,4 miljarder kronor, vilket är 5,6 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för mars och april blev 6,7 miljarder kronor högre än prognosen.

 

De löpande redovisade skatterna blev 64,5 miljarder kronor. Det är 4,4 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 12,1 miljarder kronor, vilket är 4,1 miljarder kronor högre än beräknat och beror på högre extra inbetalningar av inkomstskatt för inkomståret 2011.

 

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter blev 2,0 miljarder kronor högre än prognosen, vilket till stor del beror på reglering av fördelningen av ålderspensionsavgiften för 2010 mellan AP-fonderna, premiepensionssystemet och statens budget.

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet blev 19,8 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än prognosen. Inkomster av statens aktier uppgick till 11,0 miljarder kronor i april, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än beräknat. Utdelningen från Nordea (0,6 miljarder kronor) redovisades i april månad i stället för mars och utdelningen från Svensk Exportkredit (0,4 miljarder kronor) redovisades i april i stället för i maj.  

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -8,3 miljarder kronor i april, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognosen. För mars och april blev utfallet 0,9 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Den debiterade källskatten blev 46,3 miljarder kronor. Det är 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. Debiterad F-skatt uppgick till 2,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen.  

 

Uppbörden av inkomstskatt i april 2012 avser främst arbete utfört i mars. Bruttolönen uppgick preliminärt till 114,8  miljarder kronor i mars 2012, vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört med mars 2011. I ESV:s prognos i mars 2012 förutsågs lönesumman öka med 2,9 procent för hela inkomståret 2012 jämfört med 2011. I 2012 års ekonomiska vårpropositionen bedöms lönesumman också öka med 2,9 procent för inkomståret 2012.   

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 13,5 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än beräknat. För mars och april blev utfallet 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

I april 2012 uppgick den totala preliminära skatten till 13,9 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.  

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 24,4 miljarder kronor i april. Det är 2,0 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 34,0 miljarder kronor i april 2012. Det är en ökning med 0,9 miljarder kronor (2,7 procent) jämfört med april 2011. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman.

 

För Ålderspensionsavgiften blev nettoutfallet 1,9 miljarder kronor. Prognosen var -0,1 miljard kronor. Avvikelsen blev således 2,0 miljarder kronor. Föregående år var utfallet i april -0,1 miljard kronor. Den stora avvikelsen mellan utfall och prognos beror till stor del på att regleringar av fördelningen av avgifterna för 2010 mellan AP-fonderna, premiepensionssystemet och statens budget gick åt motsatt håll jämfört med 2011. Regleringen mot statens budget var -1,3 miljarder kronor 2011 och 0,9 miljarder kronor 2012.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 27,9 miljarder kronor i april, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än prognosen. Inkomsterna av Mervärdesskatt blev 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Energiskatt, framför allt skatt på oljeprodukter, blev 0,7 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet för Fordonsskatt blev 0,4 miljarder kronor högre än beräknat på grund av månadsförskjutning.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 12,1 miljarder kronor i april 2012. Prognosen var 8,0 miljarder kronor. Avvikelsen är således 4,1 miljarder kronor. För mars och april blev utfallet 6,1 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror på att extra inbetalningar av inkomstskatt för inkomståret 2011 har varit högre än beräknat.

 

I april 2012 uppgick debiteringarna på skattekonto till 114,6 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än för april 2011. Inbetalningarna till skattekonto var 130,0 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor (2,4 procent) högre än i april 2011.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 17,2 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (5,6 procent) lägre än för april 2011.

 

Utbetalningar av husavdrag (ROT- och RUT-avdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I april uppgick utbetalningar av husavdrag sammanlagt till 1,0 miljard kronor.

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026