Månadsutfall för statens budget februari 2012
Publicerad 29 Mars 2012

Utfallet för statens budget i februari 2012 blev ett överskott på 32,5 miljarder kronor. Överskottet i februari 2011 var 67,7 miljarder kronor. Det var således 35,2 miljarder kronor lägre än i februari föregående år.

 

De totala inkomsterna i februari 2012 blev 104,3 miljarder kronor, vilket är 26,2 miljarder kronor lägre än i februari föregående år. Det beror främst på att inkomsterna från försäljningen av aktier i Nordea (19,0 miljarder kronor) redovisades i februari föregående år. Dessutom var extra inbetalningar av inkomstskatt var lägre än föregående år.

 

De totala utgifterna i februari 2012 blev 71,8 miljarder kronor, vilket är 9,0 miljarder kronor högre än i februari föregående år. Utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen blev 6,5 miljarder kronor respektive 2,7 miljarder kronor högre än i februari föregående år.

 

ESV publicerar en ny prognos för statens budget och de offentliga finanserna den 30 mars 2012, därför görs ingen jämförelse i analysen med ESV:s prognos.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall feb Prognos feb Avvik. feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Totala inkomster 104,3 113,3 -9,0 160,5 172,2 -11,6 818,7 833,1  
Totala utgifter 71,8 63,6 8,2 142,7 125,2 17,4 817,5 814,4
Budgetsaldo 32,5 49,6 -17,2 17,9 46,9 -29,1 1,2 18,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2012 är fastställt till 1 084 miljarder kronor. Det är 21 miljarder kronor (2,0 procent) högre än utgiftstaket 2011. De takbegränsade utgifterna i februari uppgick till 86,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,5 miljarder kronor jämfört med februari 2011.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall feb Prognos feb Avvik. feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Utgiftsområden exkl. räntor 66,7 66,0 0,7 130,2 130,4 -0,2 788,9 792,0
Ålderspensionssystemet 19,5 19,4 0,0 38,9 38,8 0,1 238,7 238,6
Takbegränsade utgifter 86,2 85,4 0,8 169,2 169,2 -0,1 1 027,6 1 030,6 0,0
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026