Månadsutfall för statens budget december 2012
Publicerad 31 Januari 2013

Saldot i statens budget för december blev ett underskott på 79,4 miljarder kronor. I december 2011 var underskottet 90,8 miljarder kronor.

 

Utfallet för december 2012 rapporterades av myndigheterna den 17 januari 2012. Tillsammans med utfallet från årets övriga månader är det ett första preliminärt utfall för helåret 2012, som kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslutsjusteringar.  De totala utgifterna på statens budget uppgick i december till 109,4 miljarder kronor, vilket är 11,3 miljarder kronor högre än i december 2011. De totala inkomsterna på statens budget i december 2011 uppgick till 30,0 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Utfallet för 2012

I samband med decemberutfallet görs en första uppföljning av helårsutfallet jämfört med föregående år. Årets budgetsaldo blev ett underskott på 24,9 miljarder kronor, vilket är 92,7 miljarder kronor lägre än 2011.  De totala utgifterna på statens budget uppgår 2012 preliminärt till 812,4 miljarder kronor, vilket är 7,7 miljarder kronor högre än 2011. Den största förändringen återfinns på utgiftsområdet för kommunikationer som ökat med 4,6 miljarder kronor, vilket beror på regeringens ökade satsningar på vägar och järnvägar. De totala inkomsterna uppgår preliminärt för 2012 till 787,5 miljarder kronor. Det är en minskning med 85,0 miljarder kronor (9,7 procent) jämfört med föregående år. De löpande kassamässigt redovisade skatteinkomsterna minskade med 51,6 miljarder kronor (6,7 procent) och beror främst på högre utbetalningar till kommuner och landsting. Inkomster av försåld egendom är 22,8 miljarder kronor lägre jämfört med 2011 då staten hade stora inkomster från försäljningar av aktier i Nordea AB och Telia Sonera AB.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall dec 2012 Utfall dec 2011 Förändring dec Utfall jan-dec 2012 Utfall jan-dec 2011 Förändring jan-dec Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Totala inkomster 30,0 29,9 0,1 787,5 872,4 -85,0 792,7 833,1  
Totala utgifter 109,4 120,7 -11,3 812,4 804,6 7,7 816,6 814,4 10,8
Budgetsaldo -79,4 -90,8 11,4 -24,9 67,8 -92,7 -23,9 18,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2012 är fastställt till 1 084 miljarder kronor. Det är 21 miljarder kronor (2,0 procent) högre än utgiftstaket 2011. De takbegränsade utgifterna i december blev 107,6 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Årets takbegränsade utgifter uppgår till 1 022,9 miljarder kronor, vilket är 33,9 miljarder kronor högre än 2011. Ökningen förklaras främst av högre utgifter för pensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall dec 2012 Utfall dec 2011 Förändring dec Utfall jan-dec 2012 Utfall jan-dec 2011 Förändring jan-dec Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 85,7 87,7 -2,1 784,1 767,0 17,1 784,6 792,0 4,8
Ålderspensionssystemet 21,9 20,2 1,7 238,7 222,0 16,7 238,7 238,6
Takbegränsade utgifter 107,6 107,9 -0,4 1 022,9 989,0 33,9 1 023,3 1 030,6 4,8
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2011 och 2012
LänkTotala inkomster per månad utfall 2011 och 2012


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026