Månadsutfall för statens budget januari 2012
Publicerad 28 Februari 2012

Budgetsaldot blev -14,6 miljarder kronor, vilket är 11,9 miljarder kronor sämre än ESV:s senaste prognos.

 

Utgifterna på statens budget uppgick till 70,8 miljarder kronor, vilket är 9,2 miljarder kronor högre än prognostiserat. Framför allt beror det på högre utgifter än beräknat för Statsskuldsräntor, Riksgäldskontorets nettoutlåning och Kassamässig korrigering.

 

Inkomsterna på statens budget blev 56,2 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen avser till största del löpande redovisade skatter som blev lägre än väntat.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Totala inkomster 56,2 58,9 -2,7 56,2 58,9 -2,7 818,7 833,1  
Totala utgifter 70,8 61,6 9,2 70,8 61,6 9,2 817,5 814,4
Budgetsaldo -14,6 -2,7 -11,9 -14,6 -2,7 -11,9 1,2 18,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2012 är fastställt till 1 084 miljarder kronor. Det är 21 miljarder kronor (2,0 procent) högre än utgiftstaket 2011. De takbegränsade utgifterna i januari uppgick till 83,0 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Utgiftsområden exkl. räntor 63,5 64,4 -0,9 63,5 64,4 -0,9 788,9 792,0
Ålderspensionssystemet 19,5 19,4 0,1 19,5 19,4 0,1 238,7 238,6
Takbegränsade utgifter 83,0 83,8 -0,8 83,0 83,8 -0,8 1 027,6 1 030,6 0,0
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


ESV:s nästa prognos publiceras den 30 mars 2012. Prognos

Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026