Månadsutfall för statens budget januari 2012
Publicerad 28 Februari 2012
Specifikation av utgifter på statens budget år 2012, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall jan Prognos jan Avvik. jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
01 Rikets styrelse 1 197 1 136 60 1 197 1 136 60 11 835 11 809
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 884 888 -4 884 888 -4 13 329 13 359
03 Skatt, tull och exekution 712 688 24 712 688 24 10 228 10 179
04 Rättsväsendet 2 713 2 735 -22 2 713 2 735 -22 38 091 37 871
05 Internationell samverkan 318 297 21 318 297 21 2 012 2 024
06 Försvar och samhällets krisberedskap 1 949 2 124 -175 1 949 2 124 -175 45 504 45 578
07 Internationellt bistånd 1 846 1 939 -93 1 846 1 939 -93 29 680 30 264
08 Migration 824 617 208 824 617 208 7 639 9 068
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 580 4 464 116 4 580 4 464 116 59 406 60 078
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 986 8 462 -476 7 986 8 462 -476 93 222 93 353
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 477 3 464 13 3 477 3 464 13 41 039 41 060
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 273 6 209 64 6 273 6 209 64 75 978 76 717
13 Integration och jämställdhet 1 740 1 783 -43 1 740 1 783 -43 7 891 8 374
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 157 5 001 156 5 157 5 001 156 69 054 70 476
15 Studiestöd 3 013 2 970 43 3 013 2 970 43 21 181 22 184
16 Utbildning o universitetsforskning 4 251 3 980 271 4 251 3 980 271 54 042 54 476
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 2 771 2 967 -196 2 771 2 967 -196 12 237 12 300
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 76 94 -18 76 94 -18 999 1 152
19 Regional tillväxt 176 135 41 176 135 41 3 442 3 399
20 Allmän miljö- och naturvård 327 259 69 327 259 69 5 097 5 025
21 Energi 102 87 15 102 87 15 2 873 2 873
22 Kommunikationer 2 415 2 942 -528 2 415 2 942 -528 43 441 43 061
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 717 700 18 717 700 18 18 270 17 733
24 Näringsliv 529 617 -88 529 617 -88 5 941 6 012
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 094 7 094 0 7 094 7 094 0 85 140 85 075
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 256 -956 2 213 1 256 -956 2 213 20 726 21 870
27 Avgiften till EU 2 385 2 744 -359 2 385 2 744 -359 31 325 31 291
90 Förändring av anslagsbehållningar -2 814
Summa utgiftsområden 64 769 63 439 1 329 64 769 63 439 1 329 809 623 813 844
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 63 512 64 396 -883 63 512 64 396 -883 788 897 792 022
  Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto 1 919 -1 115 3 034 1 919 -1 115 3 034 7 437 121
  Kassamässig korrigering 4 143 -712 4 856 4 143 -712 4 856 444 445
Totala utgifter 70 831 61 612 9 219 70 831 61 612 9 219 817 505 814 409
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026