Månadsutfall för statens budget januari 2012
Publicerad 28 Februari 2012
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2012, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall jan Prognos jan Avvik.jan Ack. utfall jan-jan Prognos jan-jan Ack. avvik. jan-jan Prognos 2012 SB 2012
1000 Statens skatteinkomster         820 325 813 303
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 168 784 384 1 168 784 384 46 063 49 220
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 0 0 15 000
4000 Återbetalning av lån 84 75 9 84 75 9 1 447 1 361
5000 Kalkylmässiga inkomster 881 818 62 881 818 62 10 558 11 305
6000 Bidrag m.m. från EU 21 22 -1 21 22 -1 13 150 12 969
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -72 863 -70 045
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         0
9000 Löpande redovisade skatter 54 062 57 211 -3 149 54 062 57 211 -3 149    
Totala inkomster 56 215 58 910 -2 695 56 215 58 910 -2 695 818 680 833 113
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026