Månadsutfall för statens budget januari 2012
Publicerad 28 Februari 2012

 

Inkomster på statens budget januari 2012

 

Sammanfattning

Inkomsterna på statens budget uppgick i januari 2012 till 56,2 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. Avvikelsen avser till största del löpande redovisade skatter som blev lägre än väntat.

 

2000 Inkomster av statens verksamhet

Inkomsterna av statens verksamhet blev 1,2 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen hänför sig främst till Ränteinkomster: Räntor på skattekonton m.m., netto som blev 0,3 miljarder kronor högre än beräknat.

 

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -13,9 miljarder kronor i januari, vilket är 2,8 miljarder kronor högre än prognosen. Den debiterade källskatten blev 49,5 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor högre än prognosen. Slutlig skatt minus preliminär skatt (i huvudsak omprövningsbeslut och anstånd) uppgick till 0,3 miljarder kronor i januari, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utbetalningarna av inkomstskatt till kommuner m.fl. uppgick till 57,2 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än beräknat. I januari slutreglerades förskotten för 2010. Dessa var 8,8 miljarder kronor lägre än de slutliga beloppen, vilket medförde ökade utbetalningar i januari 2012. Under januari 2012 betalades 1,2 miljarder kronor ut till kommunerna avseende kommunal fastighetsavgift.

 

Omföringarna till andra inkomsttitlar uppgick till 9,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. I januari omfördes Allmän pensionsavgift (8,7 miljarder kronor) och Egenavgift för ålderspension (0,3 miljarder kronor). Det är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat och beror på avräkning av förskott.

 

Uppbörden av inkomstskatt i januari 2012 avser främst arbete utfört i december 2011. Bruttolönen uppgick preliminärt till 119,2 miljarder kronor i december 2011, vilket är en ökning med 2,8 procent jämfört med december 2010. För helåret 2011 ökade bruttolönesumman preliminärt med 5,7 procent. I ESV:s prognos i december 2011 förutsågs lönesumman öka med 5,5 procent.

 

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 13,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor högre än beräknat.

 

I januari 2012 uppgick den totala preliminära skatten till 13,4 miljarder kronor. Det är 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Preliminär skatt att betala uppgick till 15,4 miljarder kronor och preliminär skatt att återfå uppgick till 2,0 miljarder kronor. Utbetalningarna av kommunal fastighetsavgift från denna inkomsttitel till kommunerna kommer att uppgå till 0,3 miljarder kronor (22 procent av den totala fastighetsavgiften) per månad under 2012.

 

9200 Socialavgifter och löneskatter

Nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 24,5 miljarder kronor i januari, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än prognosen. Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick enligt Skatteverket till 35,5 miljarder kronor i januari 2012. Det är en ökning med 3,5 procent jämfört med januari 2011. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman.

 

För Ålderspensionsavgiften blev nettoutfallet 0,7 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå. För 2012 uppskattar Skatteverket uppbördsförlusterna till 0,2 procent av debiterade avgifter.   

 

9341 Stämpelskatt

Inkomsterna av Stämpelskatt uppgick till 0,5 miljarder kronor i januari, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. De lägre inkomsterna beror främst på byte av datasystem för fastighetsinskrivningen, vilket tillfälligt medfört längre handläggningstider. Antalet ansökningar har minskat något till följd av den lägre aktiviteten på fastighetsmarknaden.

 

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 27,9 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Skillnaden beror i huvudsak på att inkomsterna för Mervärdesskatt, netto blev 1,1 miljarder kronor lägre. Energiskatten blev 0,7 miljarder kronor lägre än väntat. En viss del kan hänföras till det milda vädret. Utfallet för Tobaksskatten blev för januari 1,8 miljarder kronor, 0,6 miljarder kronor högre än prognosen. Föregående år var utfallet 0,9 miljarder kronor. Det extremt höga utfallet beror på att ett företag som är godkänt för att hantera tobak under skattefrihet (skatteupplag) valt att beskatta tobaken i förtid för att undvika den skattehöjning som infördes från och med den 1 januari 2012. I vanliga fall lagras tobaken obeskattad till dess den säljs vidare till återförsäljare. Det är framför allt cigaretter som beskattats i förtid och detta kommer att föranleda låga utfall kommande månader.

 

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 7,5 miljarder kronor i januari. Prognosen var 13,0 miljarder kronor. Avvikelsen blev således -5,5 miljarder kronor. Utfallet blev 5,7 miljarder kronor lägre jämfört med januari föregående år. Det lägre utfallet för månaden beror delvis på att den kvarstående skatten i samband med avräkningen av slutskatt i november/december 2011 blev lägre än beräknat i januari 2012.  

 

I januari 2012 uppgick debiteringarna på skattekonto till 123,0 miljarder kronor, vilket är 5,2 miljarder kronor (4,4 procent) högre än för januari 2011. Inbetalningarna till skattekonto var 136,7 miljarder kronor. Det är 0,1 miljard kronor (0,1 procent) högre än i januari 2011. Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 19,2 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor (6,0 procent) högre än för januari 2011.

 

Utbetalningar av husavdrag (ROT- och RUT- avdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I januari 2012 uppgick utbetalningar av husavdrag till 2,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,4 miljarder kronor jämfört med januari föregående år.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026