Månadsutfall för statens budget juni 2011
Publicerad 29 Juli 2011

Budgetsaldot blev -20,4 miljarder kronor, vilket är 8,6 miljarder kronor lägre än ESV:s senaste prognos. Utgifterna på statens budget uppgick till 68,0 miljarder kronor, vilket är 7,3  miljarder kronor högre än prognostiserat. Framför allt beror det på att Riksgäldens nettoutlåning blev högre än prognosen. Inkomsterna på statens budget blev 47,6 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror i huvudsak på att skatter på varor och tjänster blev lägre än beräknat, främst beroende på att inleverans av överskott från AB Svenska spel skedde i maj istället för juni som väntat.

Utfallet för juni jämförs med ESV:s senaste prognos som publicerades den 15 juni. I denna ingår utfall t.o.m. april månad.

 

 

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall juni Prognos juni Avvik. juni Ack. utfall jan-juni Prognos jan-juni Ack. avvik. jan-juni Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
Totala inkomster 47,6 48,9 -1,3 525,7 520,9 4,8 878,4 833,0  
Totala utgifter 68,0 60,7 7,3 382,3 368,9 13,4 815,1 827,1 0,3
Budgetsaldo -20,4 -11,8 -8,6 143,4 152,0 -8,6 63,3 5,9
Prognos=ESV:s prognos juni 2011 (2011-06-15), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 063 miljarder kronor. Det är 39 miljarder kronor (3,8%) högre än utgiftstaket 2010. 

De takbegränsade utgifterna i juni uppgick till 81,3 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor lägre än prognosen.  

Samtliga utgiftområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattas av utgiftstaket

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall juni Prognos juni Avvik. juni Ack. utfall jan-juni Prognos jan-juni Ack. avvik. jan-juni Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
Utgiftsområden exkl. räntor 62,9 65,9 -2,9 372,1 374,8 -2,6 775,7 783,3 0,3
Ålderspensionssystemet 18,3 18,4 0,0 109,2 109,2 0,0 222,2 222,2
Takbegränsade utgifter 81,3 84,2 -3,0 481,3 484,0 -2,7 998,0 1 005,5 0,3
Prognos=ESV:s prognos juni 2011 (2011-06-15) , SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026