Månadsutfall för statens budget maj 2011
Publicerad 23 Juni 2011

Budgetsaldot blev 31,1 miljarder kronor, vilket är i överensstämmelse med ESV:s senaste prognos. Utgifterna på statens budget uppgick till 70,7 miljarder kronor, vilket är 6,1 miljarder kronor högre än prognostiserat. Framför allt beror det på att Statsskuldsräntor och Kassamässig korrigering blev högre än prognosen. Inkomsterna på statens budget blev 101,8 miljarder kronor, vilket är 6,1 miljarder kronor högre än beräknat. De löpande redovisade skatterna blev 5,8 miljarder kronor högre än väntat, varav Skatt på varor och tjänster blev högre på grund av att AB Svenska Spel betalade in sitt överskott på 2,6 miljarder kronor i maj istället för i juni.

 

Utfallet för maj jämförs med ESV:s senaste prognos som publicerades den 15 juni. I denna ingår utfall t.o.m. april månad. För maj var budgetsaldot känt men däremot inte utfallet för anslag och inkomsttitlar på statens budget.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
Totala inkomster 101,8 95,7 6,1 478,1 472,0 6,1 878,4 833,0  
Totala utgifter 70,7 64,6 6,1 314,3 308,2 6,1 815,1 827,1 0,3
Budgetsaldo 31,1 31,1 0,0 163,8 163,8 0,0 63,3 5,9
Prognos=ESV:s prognos juni 2011 (2011-06-15), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 063 miljarder kronor. Det är 39 miljarder kronor (3,8%) högre än utgiftstaket 2010.

 

De takbegränsade utgifterna i maj uppgick till 78,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Samtliga utgiftområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattas av utgiftstaket.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
Utgiftsområden exkl. räntor 60,1 59,8 0,3 309,2 308,9 0,3 775,7 783,3 0,3
Ålderspensionssystemet 18,3 18,3 0,0 90,8 90,8 0,0 222,2 222,2
Takbegränsade utgifter 78,4 78,1 0,3 400,0 399,7 0,3 998,0 1 005,5 0,3
Prognos=ESV:s prognos juni 2011 (2011-06-15) , SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026