Månadsutfall för statens budget maj 2011
Publicerad 23 Juni 2011
Specifikation av utgifter på statens budget år 2011, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
01 Rikets styrelse 900 849 51 4 671 4 620 51 11 503 11 633 46
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 888 919 -32 5 062 5 094 -32 12 903 12 998 2
03 Skatt, tull och exekution 893 846 47 3 912 3 866 47 9 984 10 009
04 Rättsväsendet 3 146 3 171 -25 15 012 15 037 -25 37 083 36 758
05 Internationell samverkan 37 139 -102 782 884 -102 1 997 2 002
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 926 3 041 -114 12 898 13 013 -114 45 424 45 306
07 Internationellt bistånd 2 186 2 349 -163 10 535 10 697 -163 29 681 30 513 -650
08 Migration 562 633 -71 2 946 3 017 -71 7 622 7 157 875
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 807 4 848 -41 23 866 23 907 -41 56 951 60 067
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 178 8 028 150 40 726 40 576 150 94 588 93 841
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 466 3 465 1 17 387 17 386 1 41 445 40 624
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 037 5 951 86 29 904 29 819 86 72 104 73 092
13 Integration och jämställdhet 436 507 -71 2 469 2 540 -71 6 111 6 028 1
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 306 5 365 -59 26 835 26 894 -59 64 851 69 632
15 Studiestöd 1 207 1 181 26 10 677 10 651 26 21 855 23 472
16 Utbildning o universitetsforskning 3 767 4 099 -333 22 288 22 621 -333 53 609 54 532
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 485 468 17 6 007 5 990 17 12 113 12 195 15
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 73 84 -11 452 464 -11 1 138 1 282 11
19 Regional tillväxt 272 190 82 1 075 993 82 3 248 3 510
20 Allmän miljö- och naturvård 666 582 84 2 523 2 439 84 5 261 5 129 16
21 Energi 241 233 9 938 930 9 3 032 2 870 14
22 Kommunikationer 3 636 2 828 807 13 696 12 889 807 41 577 40 125
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 517 640 -123 3 247 3 371 -123 18 271 17 867
24 Näringsliv 382 319 63 1 866 1 804 63 5 402 5 474 1
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 336 7 335 1 36 678 36 677 1 88 022 88 025
26 Statsskuldsräntor m.m. 7 014 3 773 3 240 9 257 6 017 3 240 31 913 25 970
27 Avgiften till EU 1 758 1 748 10 12 736 12 726 10 29 964 30 637
90 Förändring av anslagsbehållningar -1 508
Summa utgiftsområden 67 120 63 591 3 529 318 448 314 919 3 529 807 653 809 238 330
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 60 106 59 818 289 309 190 308 902 289 775 740 783 301 330
  Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto 2 552 3 537 -985 -11 407 -10 422 -985 6 149 -4 473
  Kassamässig korrigering 1 007 -2 543 3 550 7 245 3 695 3 550 1 319 22 319
Totala utgifter 70 679 64 585 6 094 314 286 308 192 6 094 815 121 827 084 330
Prognos=ESV:s prognos juni 2011 (2011-06-15), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026