Månadsutfall för statens budget maj 2011
Publicerad 23 Juni 2011
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2011, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall maj Prognos maj Avvik.maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2011 SB 2011
1000 Statens skatteinkomster         844 596 798 460
2000 Inkomster av statens verksamhet 20 675 20 795 -120 42 393 42 513 -120 54 624 50 457
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 22 723 22 723 0 22 723 25 000
4000 Återbetalning av lån 202 218 -17 670 687 -17 1 479 1 491
5000 Kalkylmässiga inkomster 773 799 -26 5 971 5 996 -26 11 134 10 927
6000 Bidrag m.m. från EU 658 204 453 7 446 6 993 453 13 215 13 092
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -69 299 -66 315
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -62 -125
9000 Löpande redovisade skatter 79 448 73 642 5 806 398 885 393 080 5 806    
Totala inkomster 101 755 95 658 6 097 478 089 471 992 6 097 878 412 832 988
Prognos=ESV:s prognos juni 2011 (2011-06-15), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026