Månadsutfall för statens budget maj 2011
Publicerad 23 Juni 2011

Sammanfattning

De takbegränsade utgifterna i maj uppgick till 78,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen. Det är främst utgifterna för kommunikationer som blev högre än beräknat. Utgifterna för utbildning och universitetsforskning blev däremot lägre än väntat. De totala utgifterna på statens budget i maj uppgick till 70,7 miljarder kronor, vilket är 6,1 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det beror framför allt på att Statsskuldsräntor och Kassamässig korrigering blev högre än prognosen.

 

Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

Utgifterna uppgick till 2,9 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än beräknat. Utfallet för Förbandsverksamhet och beredskap blev 0,1 miljard kronor lägre, medan utfallet för Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar blev 0,1 miljard kronor högre än väntat.

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 2,2 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen hänför sig främst till anslaget Biståndsverksamhet och beror på förskjutning av betalningar mellan månaderna.

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utfallet för utgiftsområdet blev 4,8 miljarder kronor, vilket är något lägre än prognosen. Det är främst utfallet för anslaget Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken som blev 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet för anslaget Bidrag till psykiatri blev 0,3 miljarder kronor högre än väntat. Avvikelserna bedöms bero på en ojämn månadsfördelning.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i maj till 8,2 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,2 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet för anslagsposten Sjukpenning blev 1,6 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än i maj föregående år. I prognosen beräknas antalet sjukpenningdagar uppgå till 36 miljoner nettodagar under 2011 och medelersättningen per nettodag för sjukpenning beräknas uppgå till 520 kronor per dag. Utfallet för anslagsposten Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti blev 0,3 miljarder kronor. Det är 0,1 miljard kronor högre än i maj föregående år.   

 

Utfallet för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 4,9 miljarder kronor, vilket är något lägre än beräknat. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 422 076 personer i maj 2011. Det är en minskning med 11,3 procent jämfört med maj 2010. Jämfört med april 2011 är det en minskning med 4 263 personer.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utfallet för utgiftsområdet blev i maj 6,0 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor högre än prognosen. Differensen avser främst anslaget Föräldraförsäkring. Avvikelsen beror främst på att antalet uttagna föräldrapenningdagar blev högre än beräknat.

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utfallet för utgiftsområdet blev 5,3 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än prognosen. Differensen avser främst anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, vars utfall blev 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen för aktivitetsstöd uppgick till -0,2 miljarder kronor och för bidrag till arbetslöshetsersättning till -0,1 miljard kronor. Det uppvägs delvis av att anslaget Lönebidrag och samhall m.m. blev 0,2 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Enligt Arbetsförmedlingen var 354 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i slutet av maj. Det motsvarar 7,3 procent av arbetskraften jämfört med 8,2 procent för ett år sedan. Färre personer deltog i program med aktivitetsstöd och fler fick nystartsjobb. Det anmäldes också fler lediga jobb till Arbetsförmedlingen. Under maj månad anmäldes 73 000 nya lediga platser. Så många nya lediga platser har inte anmälts under maj månad de senaste 30 åren, undantaget maj 2007.

 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utfallet för utgiftsområdet blev 3,8 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre jämfört med prognosen. Skillnaden hänför sig till utfallet för flertalet olika riktade satsningar inom området. Framför allt blev utgifterna avseende Statligt stöd till vuxenutbildning 0,2 miljarder kronor lägre än väntat.

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgifterna uppgick till 3,6 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet för anslaget Banhållning blev 0,4 miljarder kronor högre och anslaget för Väghållning 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. Dessutom belastades anslaget Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk med 0,1 miljard kronor, vilket i prognosen beräknades ske i juni.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet för utgiftsområdet blev 7,0 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet liksom avvikelsen avser främst anslaget Räntor på statsskulden. Avvikelsen beror denna månad främst på högre realiserade valutakursförluster, samt kursförluster när Riksgälden gjort återköp av obligationslån i svenska kronor. Kursförlusterna i svenska kronor är en omfördelning mellan månader och kommer att påverka räntebetalningarna i motsatt riktning i juni.

 

I tabellen nedan visas räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Räntorna på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning, vilket innebär att utgiftsräntorna ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntorna ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntor på statsskulden jan-maj 2011 jämfört med motsvarande period 2010,

fördelning på anslagets komponenter

 

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

 

Utfall

Kvartal 1

Utfall

April

Utfall

Maj

Utfall

2011

Utfall

2010

Skillnad

2011-2010

Räntor på lån i svenska kronor

3 920

-403

5 415

8 931

7 517

1 414

Räntor på lån i utländsk valuta

554

104

409

1 067

1 293

-226

Över- (-)/underkurser (+) vid emission

-737

-194

-1 219

-2 151

-5 630

3 479

Summa räntor

3 737

-494

4 605

7 848

3 180

4 668

 

 

 

 

 

 

 

Räntor på in- och utlåning

-1 387

-100

25

-1 462

-1 921

459

Valutakursförluster (+)/vinster (-)

-1 461

-398

452

-1 407

-509

-897

Kursförluster (+)/vinster (-)

2 312

62

1 896

4 270

658

3 612

Övrigt

-130

19

11

-100

18

-118

Summa ränteutgifter

3 071

-912

6 989

9 148

1 426

7 722

 

 

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringen uppgick till 1,0 miljard kronor i maj. Prognosen var -2,5 miljarder kronor. Avvikelsen blev därmed 3,6 miljarder kronor. Ränteperiodiseringen var noll. Lånebehovet för maj månad var känt när ESV:s prognos publicerades den 15 juni. Däremot fanns ingen information om utfallet på anslag och inkomsttitlar på statens budget. Skillnaden mellan det faktiska och det prognostiserade lånebehovet för maj lades då in som en justering av prognosen på den kassamässiga korrigeringen så att det prognostiserade lånebehovet blev lika med det faktiska. I utfallet ingick 0,8 miljarder kronor som avsåg återbetalningar av lån som Riksgäldskontoret övertagit från Venantius AB. Detta belopp ingick i prognosen.

 

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

Utfallet på Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 2,6 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor lägre än beräknat. Av utfallet utgörs -0,3 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). ESV gör normalt inte prognoser på räntekontonas förändring. Exklusive räntekontona blev maj månads utfall för nettoutlåningen 2,8 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026