Månadsutfall för statens budget maj 2011
Publicerad 23 Juni 2011

Sammanfattning

Inkomsterna på statens budget i maj uppgick till 101,8 miljarder kronor, vilket är 6,1 miljarder kronor högre än beräknat. Inkomster av statens aktier blev 0,4 miljarder kronor högre än väntat på grund av att utdelningar från Specialfastigheter AB och AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) inkom i maj istället för i juni. De löpande redovisade skatterna blev 5,8 miljarder kronor högre än beräknat, varav Skatt på varor och tjänster blev högre än väntat främst eftersom AB Svenska Spel betalade in sitt överskott på 2,6 miljarder kronor i maj istället för i juni.

 

2000 Inkomster av statens verksamhet

Utfallet för inkomsterna av statens verksamhet blev 20,7 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre jämfört med prognosen. Vad gäller Inkomster av statens aktier blev utfallet totalt sett 0,4 miljarder kronor högre än väntat på grund av att utdelningar från bl.a. Specialfastigheter AB och AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) inkom i maj istället för som väntat i juni. Däremot uteblev den väntade utdelningen på 0,5 miljarder kronor från Affärsverket Svenska kraftnät. Den beräknas istället att delas ut i juni. Även Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 blev 0,1 miljard kronor lägre än väntat, medan Övriga inkomster av statens verksamhet blev 0,1 miljard kronor högre än väntat.

 

6000 Bidrag m.m. från EU

Bidrag från EU blev 0,7 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än prognos. Avvikelsen beror främst på att bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygden redovisades med 0,3 miljarder kronor i maj istället för i juni.

 

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -21,4 miljarder kronor i maj. Prognosen var -26,8 miljarder kronor. Avvikelsen blev således 5,5 miljarder kronor. Den debiterade källskatten blev 46,8 miljarder kronor. Det är 0,9 miljarder kronor högre än prognosen. Debiterad F-skatt uppgick till 1,9 miljarder kronor, vilket är något högre än prognosen.

 

Uppbörden av inkomstskatt i maj 2011 avser främst arbete utfört i april. Bruttolönen uppgick preliminärt till 110,7 miljarder kronor i april 2011, vilket är en ökning med 5,5 procent jämfört med april 2010. I ESV:s prognos i juni 2011 förutses lönesumman öka med 5,0 procent för hela inkomståret 2011 jämfört med 2010. I 2011 års ekonomiska vårproposition bedömdes lönesumman öka med 4,4 procent för inkomståret 2011.  

 

Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till -15,8 miljarder kronor. Prognosen var -20,3 miljarder kronor. Nettobeloppet att återbetala blir således 4,5 miljarder kronor lägre än i prognosen. I maj månads utfall ingår första omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2010. Den slutliga skatten enligt grundbeslut uppgick till 226,0 miljarder kronor och den preliminära skatten enligt kontrolluppgift uppgick till 246,9 miljarder kronor. Den överskjutande skatten uppgick till 20,2 miljarder kronor. Den betalas ut i juni månad och medför därför en positiv påverkan på betalningsdifferensen i maj och en negativ i juni (se vidare 9600 Betalningsdifferenser, skattekonto).  

 

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 12,0 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Jämfört med maj 2010 är det en ökning med 1,3 miljarder kronor.

 

I maj 2011 uppgick den totala preliminära skatten till 12,4 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Debiterad preliminär skatt för 2011 uppgick till 13,2 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för Preliminär skatt för äldre år uppgick till -0,8 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (främst omprövningsbeslut och anstånd) blev -0,1 miljard kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

9200 Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 24,4 miljarder kronor i maj. Det är 0,1 miljard kronor lägre än prognosen.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 34,1 miljarder kronor i maj 2011. Det är en ökning med 1,7 miljarder kronor (5,2 procent) jämfört med maj 2010. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman. Utfallet för de flesta arbetsgivaravgifter blev något högre än beräknat.

 

För Ålderspensionsavgiften blev nettoutfallet 1,4 miljarder kronor, vilket är något lägre än beräknat. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå.

 

9400 Skatt på varor och tjänster

Utfallet för skatt på varor och tjänster blev 47,6 miljarder kronor, vilket är 3,6 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror i huvudsak på att AB Svenska Spel betalade in sitt överskott på 2,6 miljarder kronor i maj istället för i juni. I övrigt blev utfallet för Mervärdesskatt 0,8 miljarder kronor högre och Fordonsskatt 0,3 miljarder kronor högre än väntat, medan Energiskatt blev 0,1 miljard kronor lägre än beräknat.

 

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Nettoutfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 19,4 miljarder kronor i maj 2011, vilket är 3,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Jämfört med maj föregående år är det en minskning med 2,6 miljarder kronor.

 

I maj månads utfall ingår den första omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2010. Redovisningen avser perioden 2 maj-4 juni 2011. Den överskjutande skatten uppgår till 20,2 miljarder kronor. Det är en minskning med cirka 0,5 miljarder kronor jämfört med föregående år. Eftersom den överskjutande skatten redovisades i majutfallet men betalas ut i juni månad påverkas betalningsdifferensen positivt i maj och negativt i juni.

 

I maj 2011 uppgick debiteringarna på skattekonto till 115,3 miljarder kronor, vilket är 10 miljarder kronor (9,5 procent) högre än för maj 2010. Inbetalningarna till skattekonto var 141,0 miljarder kronor. Det är 8,9 miljarder kronor (6,2 procent) högre än i maj 2010.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 19,3 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor (10,6 procent) högre än för maj 2010. Det beror på högre återbetalningar av mervärdesskatt.  

 

Utbetalningar av husavdrag (ROT och RUT avdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I maj uppgick utbetalningar av husavdrag till 1,2 miljarder kronor.

 

 

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026