Månadsutfall för statens budget april 2011
Publicerad 27 Maj 2011

Budgetsaldot blev 38,0 miljarder kronor, vilket är 17,7 miljarder kronor bättre än ESV:s senaste prognos. Utgifterna på statens budget uppgick till 41,5 miljarder kronor, vilket är 16,0 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Framför allt beror det på ett lägre utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning och Kassamässig korrigering. Inkomsterna på statens budget blev 79,5 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor högre än beräknat. De löpande redovisade skatterna blev 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat, medan övriga inkomster blev 2,6 miljarder kronor högre. Det beror främst på inkomster från TeliaSoneras återköpsprogram av aktier.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
Totala inkomster 79,5 77,8 1,7 376,3 363,5 12,8 868,5 833,0  
Totala utgifter 41,5 57,5 -16,0 243,6 241,1 2,5 823,3 827,1 0,3
Budgetsaldo 38,0 20,3 17,7 132,7 122,4 10,3 45,2 5,9
Prognos=ESV:s prognos mars 2011 (2011-03-30), SB=Statens budget, ÄB= Ändringsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 063 miljarder kronor för 2011. Det är 39 miljarder kronor (3,8%) högre än utgiftstaket 2010.

De takbegränsade utgifterna i april uppgick till 80,8 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än prognosen. Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattas av utgiftstaket.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
Utgiftsområden exkl. räntor 62,6 61,6 1,0 249,1 248,8 0,3 774,6 783,3 0,3
Ålderspensionssystemet 18,2 18,2 0,1 72,5 72,5 0,0 222,2 222,2
Takbegränsade utgifter 80,8 79,7 1,1 321,6 321,3 0,3 996,8 1 005,5 0,3
Prognos=ESV:s prognos mars 2011 (2011-03-30), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026