Månadsutfall för statens budget april 2011
Publicerad 27 Maj 2011
Specifikation av utgifter på statens budget år 2011, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
01 Rikets styrelse 935 968 -33 3 771 3 883 -113 11 602 11 633 46
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 262 1 285 -23 4 175 3 907 268 12 904 12 998 2
03 Skatt, tull och exekution 848 794 54 3 019 3 086 -66 10 002 10 009
04 Rättsväsendet 3 168 3 074 95 11 866 11 634 232 36 946 36 758
05 Internationell samverkan 142 50 92 745 673 71 1 910 2 002
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 958 2 824 134 9 972 11 002 -1 030 45 200 45 306
07 Internationellt bistånd 2 925 1 814 1 111 8 349 6 520 1 829 29 921 30 513 -650
08 Migration 664 951 -287 2 383 2 637 -253 7 588 7 157 875
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 937 4 471 466 19 060 19 288 -228 56 955 60 067
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 869 7 905 -36 32 548 32 528 21 94 598 93 841
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 500 3 459 41 13 921 13 880 40 41 263 40 624
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 921 5 984 -63 23 867 23 888 -21 72 185 73 092
13 Integration och jämställdhet 562 599 -38 2 033 2 150 -118 6 112 6 028 1
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 467 5 380 88 21 529 21 626 -97 64 795 69 632
15 Studiestöd 2 780 2 822 -42 9 470 9 575 -105 21 966 23 472
16 Utbildning o universitetsforskning 4 372 3 933 439 18 522 18 213 309 53 203 54 532
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 783 1 810 -27 5 522 5 558 -35 12 110 12 195 15
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 97 85 12 379 382 -3 1 136 1 282 11
19 Regional tillväxt 165 204 -39 804 837 -34 3 330 3 510
20 Allmän miljö- och naturvård 255 365 -110 1 857 1 714 143 5 231 5 129 16
21 Energi 224 293 -69 697 777 -80 3 068 2 870 14
22 Kommunikationer 2 243 2 755 -512 10 060 10 225 -165 40 991 40 125
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 611 747 -136 2 731 2 983 -253 18 266 17 867
24 Näringsliv 231 281 -50 1 485 1 477 8 5 414 5 474 1
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 331 7 336 -4 29 342 29 345 -3 88 022 88 025
26 Statsskuldsräntor m.m. -909 -124 -785 2 244 3 608 -1 364 33 424 25 970
27 Avgiften till EU 1 340 1 365 -25 10 978 10 981 -3 29 893 30 637
90 Förändring av anslagsbehållningar -1 508
Summa utgiftsområden 61 680 61 429 251 251 328 252 378 -1 050 808 039 809 238 330
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 62 590 61 553 1 036 249 084 248 770 314 774 615 783 301 330
  Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto -14 794 -2 504 -12 290 -13 959 -14 686 727 13 903 -4 473
  Kassamässig korrigering -5 368 -1 400 -3 968 6 238 3 430 2 807 1 319 22 319
Totala utgifter 41 518 57 525 -16 007 243 606 241 122 2 484 823 260 827 084 330
Prognos=ESV:s prognos mars 2011 (2011-03-30), SB=Statens budget, ÄB= Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026