Månadsutfall för statens budget april 2011
Publicerad 27 Maj 2011
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2011, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall apr Prognos apr Avvik.apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2011 SB 2011
1000 Statens skatteinkomster         835 336 798 460
2000 Inkomster av statens verksamhet 14 353 15 157 -804 21 718 20 669 1 048 54 019 50 457
3000 Inkomster av försåld egendom 3 707 0 3 707 22 723 19 016 3 707 22 746 25 000
4000 Återbetalning av lån 90 58 32 469 440 29 1 476 1 491
5000 Kalkylmässiga inkomster 709 998 -289 5 198 3 845 1 352 10 794 10 927
6000 Bidrag m.m. från EU 107 176 -69 6 789 7 138 -349 13 353 13 092
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -69 189 -66 315
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -69 -125
9000 Löpande redovisade skatter 60 570 61 408 -838 319 438 312 405 7 032    
Totala inkomster 79 536 77 797 1 739 376 334 363 513 12 821 868 466 832 988
Prognos=ESV:s prognos mars 2011 (2011-03-30), SB=Statens budget, ÄB= Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026