Månadsutfall för statens budget april 2011
Publicerad 27 Maj 2011

Sammanfattning

De totala utgifterna på statens budget i april uppgick till 41,5 miljarder kronor, vilket är 16,0  miljarder kronor lägre än beräknat. Framför allt beror det på att Riksgäldskontorets nettoutlåning och Kassamässig korrigering blev lägre. Även Statsskuldsräntorna blev lägre än väntat. De takbegränsade utgifterna i april uppgick till 80,8 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än prognosen. Det är främst utgifterna för internationellt bistånd som blev högre än prognosen.

 

Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

Utgifterna uppgick till 3,0 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor högre än beräknat. Anskaffning av materiel och anläggningar blev 0,1 miljard kronor högre. För mars och april blev dock utgifterna för materiel och anläggningar 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat. För hela utgiftsområdet är utgifterna för mars och april 1,0 miljard kronor lägre än prognosen.

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 2,9 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen hänför sig till anslaget Biståndsverksamhet och beror bland annat på att utbetalningen av basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet blev större än beräknat denna månad.

 

Utgiftsområde 08 Migration

Utgifterna uppgick i april till 0,7 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen hänför sig till anslaget Ersättningar och bostadskostnader. Migrationsverket har i år ändrat sina betalningsrutiner mot kommunerna, vilket hade förväntats leda till ett högre utfall i april.

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utfallet för utgiftsområdet blev 4,9 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än ESV:s prognos. Det beror främst på att utfallet för anslaget Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken blev 0,2 miljarder kronor högre än väntat. Även utgifterna på anslagen Kostnader för statlig assistansersättning och Bidrag till hälso- och sjukvård blev 0,2 miljarder kronor respektive 0,2 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i april till 7,9 miljarder kronor, vilket något lägre än prognosen.

 

Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 1,8 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor högre än prognosen. I denna beräknas antalet sjukpenningdagar uppgå till 34 miljoner nettodagar under 2011 och medelersättningen per nettodag för sjukpenning beräknas uppgå till 520 kronor per dag. Under april månad 2011 fick 136 852 personer sjukpenning, vilket är en ökning med 11,6 procent jämfört med april 2010.  

 

Utfallet för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 4,9 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än beräknat. Även för mars blev utfallet 0,1 miljard kronor lägre beräknat. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 426 339 personer i april 2011. Det är en minskning med 11,4 procent jämfört med april 2010. Jämfört med mars 2011 är det en minskning med 4 149 personer.

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utfallet för utgiftsområdet blev 5,5 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor högre än prognosen. Avvikelsen avser främst anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd där utgifterna blev 0,1 miljard kronor högre än beräknat. Det uppvägs något av att utfallet för anslaget Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader blev lägre än prognosen.

 

Enligt Arbetsförmedlingen var 371 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i slutet av april. Det motsvarar 7,6 procent av arbetskraften jämfört med 8,6 procent för ett år sedan. Färre deltog i program med aktivitetsstöd och fler fick nystartsjobb. Det anmäls också allt fler lediga arbeten till Arbetsförmedlingen. Under april månad anmäldes 62 000 nya lediga platser. 18 000 nya lediga platser eller nästan vart tredje jobb som anmäldes till landets arbetsförmedlingar under april månad fanns i Stockholms län.

 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utfallet för utgiftsområdet blev 4,4 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre jämfört med prognosen. Avvikelsen hänför sig till utfallet för flera riktade satsningar inom området. Framför allt blev utgifterna mellan 0,1 och 0,2 miljarder kronor högre än väntat avseende Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m., Förstärkning av basfärdigheter samt Statligt stöd till vuxenutbildning.

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgifterna uppgick till 2,2 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallen för anslagen för Väghållning blev 0,3 miljarder kronor lägre och för Trafikavtal 0,1 miljard kronor lägre än beräknat. För mars och april är utfallet för utgiftsområdet 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet för utgiftsområdet blev -0,9 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet och avvikelsen avser i allt väsentligt anslaget Räntor på statsskulden där avvikelsen, liksom föregående månad, främst beror på valutakursvinster.

 

I tabellen nedan visas räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Räntorna på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning, vilket innebär att utgiftsräntorna ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntorna ingår i posten Räntor på in- och utlåning.

 

Räntor på statsskulden jan-april 2011 jämfört med motsvarande period 2010, fördelning på anslagets komponenter

 

 

Miljoner kronor

 

Utfall

Kvartal 1

Utfall

April

Utfall

2011

Utfall

2010

Skillnad

2011-2010

Räntor på lån i svenska kronor

3 920

-403

3 517

3 150

367

Räntor på lån i utländsk valuta

554

104

658

906

-248

Över- (-)/underkurser (+) vid emission

-737

-194

-932

-4 204

3 272

Summa räntor

3 737

-494

3 243

-148

3 391

 

 

 

 

 

 

Räntor på in- och utlåning

-1 387

-100

-1 487

-1 890

403

Valutakursförluster (+)/vinster (-)

-1 461

-398

-1 859

-940

-919

Kursförluster (+)/vinster (-)

2 312

62

2 373

785

1 588

Övrigt

-130

19

-111

-101

-10

Summa ränteutgifter

3 071

-912

2 159

-2 293

4 453

 

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringen uppgick till -5,4 miljarder kronor i april, vilket är 4,0 miljarder kronor lägre än beräknat. I prognosen ingick ränteperiodiseringen som blev -1,1 miljarder kronor. Av avvikelsen kan -1,8 miljarder kronor förklaras av att Post- och telestyrelsen (PTS) fick inbetalningar i april från 800 MHz-auktionen. Dessa inkomster redovisades dock på inkomsttitel i mars, vilket innebär att en kassamässig korrigering uppstod i såväl mars som i april. (Se vidare kommentaren på inkomstsidan under Inkomster av statens verksamhet).

 

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

Utfallet på Riksgäldskontorets nettoutlåning blev -14,8 miljarder kronor, vilket är 12,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Av utfallet utgörs -1,8 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). ESV gör normalt inte prognoser på räntekontonas förändring. Exklusive räntekontona blev april månads utfall för nettoutlåningen -13,0 miljarder kronor, vilket är 10,4 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Det beror främst på att Riksgäldens utlåning till Riksbanken minskade med 13,2 miljarder kronor på grund av förfall av lån för Riksbankens räkning. I mars månad påverkades nettoutlåningen åt motsatt håll med 12,2 miljarder kronor när Riksgälden för Riksbanken lånade upp 2 miljarder dollar genom ett tvåårigt lån på den internationella kapitalmarknaden.

 

Under 2009 lånade Riksbanken ursprungligen motsvarande 97,0 miljarder kronor i dollar och euro av Riksgälden för att återställa valutareserven efter olika insatser under den finansiella krisen. När Riksgälden omsätter lån för Riksbankens räkning medför valutakursdifferenser att lånebeloppet i svenska kronor förändras. Utlåningen till Riksbanken uppgår vid utgången av april till 90,0 miljarder kronor.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026