Månadsutfall för statens budget april 2011
Publicerad 27 Maj 2011

Sammanfattning

Inkomsterna på statens budget i april uppgick till 80 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor högre än beräknat. De löpande redovisade skatterna blev 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror bl.a. på att utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 1,6 miljarder kronor lägre än väntat, varav Mervärdesskatt, netto utgjorde 1,3 miljarder kronor. Utfallet för Skatt på inkomst blev 2,3 miljarder kronor högre än väntat. För mars och april är utfallet för Skatt på inkomst 3,2 miljarder högre än beräknat. Utfallet för Inkomster av försåld egendom uppgick till 3,7 miljarder kronor och avser TeliaSoneras återköpsprogram av aktier. Dessa inkomster beräknades betalas in till statens budget i juni.

 

Inkomster av statens verksamhet

Utfallet för inkomsterna av statens verksamhet blev 14,4 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre jämfört med prognosen. Vad gäller Inkomster av statens aktier blev utfallet 0,7 miljarder kronor högre än väntat, främst på grund av att utdelningen från Sveaskog Holding AB levererades in i april i stället för som prognostiserat i maj.

 

Utfallet för Övriga inkomster blev 1,8 miljarder kronor lägre än väntat eftersom Post- och telestyrelsen redovisade inkomster från 800 MHz-auktionen en månad tidigare än beräknat, dvs. i mars. Skillnaden hänför sig också till flera andra inkomsttitlar, bl.a. blev utfallet högre för Ränteinkomster för studielån upptagna före 1988 och Räntor på skattekonton m.m. netto, sammanlagt 0,2 miljarder kronor.

 

Inkomster av försåld egendom

Utfallet för inkomster av försåld egendom uppgick till 3,7 miljarder kronor och avser TeliaSoneras återköpsprogram av aktier. Dessa inkomster förväntades levereras in i juni. Statens andel av TeliaSoneras aktier uppgår till 37 procent.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i april till -8,0 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor högre än prognosen. För mars månad blev utfallet 1,0 miljard kronor högre än väntat.

 

Den debiterade källskatten blev 44,0 miljarder kronor. Det är 1,8 miljarder kronor högre än prognosen. Debiterad F-skatt uppgick till 2,2 miljarder kronor, vilket är något högre än prognosen. Utfallet för Slutlig skatt minus preliminär skatt (i huvudsak omprövningsbeslut och anstånd) blev något lägre än beräknat.

 

Uppbörden av inkomstskatt i april 2011 avser främst arbete utfört i mars. Bruttolönen uppgick preliminärt till 110,7 miljarder kronor i mars 2011, vilket är en ökning med 5,5 procent jämfört med mars 2010. I ESV:s prognos i mars 2011 förutsågs lönesumman öka med 4,2 procent för inkomståret 2011 jämfört med 2010. I 2011 års ekonomiska vårproposition bedöms lönesumman öka med 4,4 procent för inkomståret 2011.   

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 14,0 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Jämfört med april 2010 är det en ökning med 1,8 miljarder kronor.

 

I april 2011 uppgick den totala preliminära skatten till 14,5 miljarder kronor. Det är 1,1 miljarder kronor högre än beräknat. Debiterad preliminär skatt att betala för 2011 uppgick till 13,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,2 miljarder kronor jämfört med april 2010. Preliminär skatt att betala för äldre år uppgick till 1,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,7 miljarder kronor jämfört med april 2010.

 

Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (främst omprövningsbeslut och anstånd) blev -0,3 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 21,8 miljarder kronor i april. Det är 1,9 miljarder kronor lägre än prognosen. Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 33,1 miljarder kronor i april 2011. Det är en ökning med 1,8 miljarder kronor (5,9 procent) jämfört med april 2010. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman.

 

Utfallet för inkomsthuvudgruppen exklusive Ålderspensionsavgiften blev 0,3 miljarder kronor högre än beräknat. För Ålderspensionsavgiften blev nettoutfallet -0,1 miljarder kronor. Avvikelsen blev -2,2 miljarder kronor. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras månaden därpå. Den stora avvikelsen beror främst på regleringar av fördelningen av avgifterna för 2009 mellan AP-fonderna, premiepensionssystemet och statens budget. Till AP-fonderna utbetalades ytterligare 1,2 miljarder kronor och till Riksgäldskontoret 0,1 miljard kronor (premiepensionssystemet). För den statliga ålderspensionsavgiften omfördelades 0,2 miljarder kronor från Riksgäldskontoret till AP-fonderna.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för skatt på varor och tjänster blev 28,7 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Mervärdesskatt, netto blev 1,3 miljarder kronor lägre och Alkoholskatt 0,1 miljard kronor lägre än prognosen. Energiskatt blev däremot 0,1 miljard kronor högre än prognos. Avvikelsen för Mervärdeskatt, netto beror främst på högre återbetalningar av moms till företag och statliga myndigheter än beräknat.

 

För mars och april är inkomsterna för Skatt på varor och tjänster 2,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Mervärdesskatten blev 2,4 miljarder kronor lägre och Alkoholskatten 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat fram till och med april.

 

Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet blev -4,5 miljarder kronor i april. Prognosen var -3,9 miljarder kronor. Avvikelsen var således 0,5 miljarder kronor och avser främst Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting (0,5 miljarder kronor). Avvikelsen för mars och april är -0,3 miljarder kronor.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Nettoutfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 8,2 miljarder kronor i april 2011. Prognosen var 7,3 miljarder kronor. I utfallet ingår kompletteringsbetalningar av inkomstskatt som gjordes i anslutning till deklarationen, som skulle lämnas senast den 2 maj. Kompletteringsbetalningar medför en positiv betalningsdifferens, eftersom de inte debiteras.

 

I april 2011 uppgick debiteringarna på skattekonto till 114,7 miljarder kronor, vilket är 4,8 miljarder kronor (4,3 procent) högre än för april 2010. Inbetalningarna till skattekonto var 128,2 miljarder kronor. Det är 5,9 miljarder kronor (4,8 procent) högre än i april 2010. I inbetalningarna ingår kompletteringsbetalningarna.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 18,2 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor (3,7 procent) högre än för april 2010. Det beror på högre återbetalningar av mervärdesskatt. Utbetalningar av husavdrag (ROT- och RUT-avdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I april uppgick utbetalningar av husavdrag sammanlagt till 1,0 miljard kronor.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026