Statsbudgetens månadsutfall februari 2011
Nr: 2011:2, 30 mars 2011
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2011, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall feb Prognos feb Avvik. feb Ack. utfall jan-feb Prognos jan-feb Ack. avvik. jan-feb Prognos 2011 SB 2011 TB 2011
01 Rikets styrelse 863 863 0 1 937 1 937 0 11 602 11 633
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 848 848 0 1 669 1 669 0 12 904 12 998
03 Skatt, tull och exekution 797 797 0 1 428 1 428 0 10 002 10 009
04 Rättsväsendet 2 967 2 967 0 5 580 5 580 0 36 946 36 758
05 Internationell samverkan 257 257 0 526 526 0 1 910 2 002
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 210 2 210 0 4 322 4 322 0 45 200 45 306
07 Internationellt bistånd 1 276 1 276 0 3 157 3 157 0 29 921 30 513
08 Migration 682 682 0 1 270 1 270 0 7 588 7 157
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 7 203 7 203 0 11 506 11 506 0 56 955 60 067
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 971 8 971 0 16 758 16 758 0 94 598 93 841
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 473 3 473 0 6 948 6 948 0 41 263 40 624
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 054 6 054 0 12 006 12 006 0 72 185 73 092
13 Integration och jämställdhet 730 730 0 1 059 1 059 0 6 112 6 028
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 268 5 268 0 10 362 10 362 0 64 795 69 632
15 Studiestöd 1 813 1 813 0 4 999 4 999 0 21 966 23 472
16 Utbildning o universitetsforskning 3 887 3 887 0 8 175 8 175 0 53 203 54 532
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 683 683 0 3 373 3 373 0 12 110 12 195
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 99 99 0 202 202 0 1 136 1 282
19 Regional tillväxt 254 254 0 374 374 0 3 330 3 510
20 Allmän miljö- och naturvård 584 584 0 770 770 0 5 231 5 129
21 Energi 155 155 0 266 266 0 3 068 2 870
22 Kommunikationer 2 422 2 422 0 4 645 4 645 0 40 991 40 125
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 670 670 0 1 291 1 291 0 18 266 17 867
24 Näringsliv 395 395 0 963 963 0 5 414 5 474
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 339 7 339 0 14 675 14 675 0 88 022 88 025
26 Statsskuldsräntor m.m. 342 342 0 549 549 0 33 424 25 970
27 Avgiften till EU 5 705 5 705 0 8 058 8 058 0 29 893 30 637
90 Förändring av anslagsbehållningar -1 508
Summa utgiftsområden 65 945 65 945 0 126 869 126 869 0 808 039 809 238
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 65 604 65 604 0 126 320 126 320 0 774 615 783 301
  Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto -2 651 -2 651 0 -9 757 -9 757 0 13 903 -4 473
  Kassamässig korrigering -472 -472 0 3 430 3 430 0 1 319 22 319
Totala utgifter 62 822 62 822 0 120 542 120 542 0 823 260 827 084

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026