Statsbudgetens månadsutfall februari 2011
Nr: 2011:2, 30 mars 2011

Sammanfattning

De totala utgifterna i statens budget i februari uppgick till 62,8 miljarder kronor, vilket är 6,0 miljarder kronor högre än februari 2010.

 

 

Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

Utgifterna uppgick till 2,2 miljarder kronor, vilket var 0,6 miljarder kronor lägre än februari 2010. Det låga utfallet förklaras främst av anslaget Anskaffning av materiel och anläggningar som är 0,4 miljarder kronor lägre 2011.

 

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 1,3 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än februari 2010. Avvikelsen hänför sig främst till anslaget Biståndsverksamhet (0,4 miljarder kronor) och beror sannolikt på betalningsförskjutningar.

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utfallet för utgiftsområdet blev 7,2 miljarder kronor, vilket är 2,9 miljarder kronor högre än februari 2010. Avvikelsen beror på en ojämn månadsfördelning avseende i första hand utgifter under anslagen Bidrag för läkemedelsförmånerna samt Prestationsbunden vårdgaranti som har blivit högre (1,8 miljarder kronor respeketive 1,0 miljarder kronor). Bidrag till läkemedelsförmånerna har betalats ut för både februari och mars. Prestationsbunden vårdgaranti är en engångsvis utbetalning som tidigare förutsattes ske i mars.

 

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i februari till 9,0 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än februari 2010. I statens budget anvisas 1,0 miljarder kronor på anslaget Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (sjukskrivningsmiljarden).  I februari utbetalades 0,7 miljarder kronor.  Motsvarande utbetalning 2010 gjordes i januari.Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 2,2 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor högre än februari 2010. Utfallet för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 4 985 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än februari 2010. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 434 564 personer i februari 2011. Det är en minskning med 11,6 procent jämfört med februari 2010.

 

 

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utfallet för utgiftsområdet blev 0,7 miljarder kronor, vilket är  0,3 miljarder kronor högre än februari 2010. Det är utgifter under anslaget Kommunersättningar vid flyktingmottagande som har blivit 0,3 miljarder kronor högre. Det beror på en skev månadsfördelning.

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utfallet för utgiftsområdet blev 5,3 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än februari 2010. Enligt Arbetsförmedlingen så förstärks den positiva trenden på arbetsmarknaden ytterligare. Under februari har 8,3 procent av arbetskraften varit öppet arbetslösa eller deltagit i någon form av program med aktivitetsstöd. Jämfört med 2010 är det en minskning med 0,9 procentenheter, motsvarande drygt 35 000 personer. Under februari fick 45 258 personer nytt  arbete och 72 979 nya lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen.

 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utfallet uppgick till 0,7 miljarder kronor, vilket var 0,2 miljarder kronor lägre än februari 2010.  Bland andra blev utfallen för gårdsstöd och eu-finansierade landsbygdsstöd lägre än väntat. Avvikelsen beror med all sannolikhet på betalningsförskjutningar och bedöms inte påverka årsfebruari 2010.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet för utgiftsområdet blev 0,3 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor högre än februari 2010. Utfallet liksom avvikelsen avser i allt väsentligt anslaget Räntor på statsskulden.

 

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Avgiften till EU uppgick till 5,7 miljarder kronor i februari, vilket var 0,8 miljarder kronor högre än februari 2010.

 

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringen uppgick till -0,5 miljarder kronor i februari. Februari 2010 var utfallet 3,0 miljarder kronor.

 

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

Utfallet blev -2,6 miljarder kronor, vilket är 3,7 miljarder kronor högre än februari 2010. Av utfallet utgörs -3,1 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). De myndigheter som har ökat sin behållning på räntekonto mest i februari var Försvarsmakten och Trafikverket med 0,8 miljarder kronor respektive 0,6 miljarder kronor. Försvarets materielverk har däremot minskat sin behållning med 1,3 miljarder kronor. Exklusive räntekontona blev februari månads utfall för nettoutlåningen 0,4 miljarder kronor, varav myndigheternas repotransaktioner utgjorde cirka 2,2 miljarder kronor.  Repotransaktionerna påverkar emellertid inte årsutfallet eftersom alla utestående repor "stängs" innan årsskiftet.

 

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten uppgick till 18,1 miljarder kronor i februari.  Jämfört med februari 2010 är det en minskning med 0,1 miljard kronor. Det beror främst på den automatiska balanseringen.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026