Statsbudgetens månadsutfall februari 2011
Nr: 2011:2, 30 mars 2011

Sammanfattning

Inkomsterna på statens budget i februari uppgick till 130,5 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år har inkomsterna ökat med 29,8 miljarder kronor. I februari månads utfall redovisas försäljningen av aktier i Nordea AB drygt 18,0 miljarder kronor.

 

Inkomster av försåld egendom

Utfallet för inkomster av försåld egendom blev 19,0 miljarder kronor. Inkomsterna avser framförallt försäljning av aktier i Nordea AB med drygt 18,0 miljarder kronor.

 

Bidrag m.m. från EU

Inkomsterna av Bidrag m.m. från EU blev 6,6 miljarder kronor vilket är 1,1 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på inkomsterna från EU:s landsbygdsfond 2007-2013 redovisades i början av året 2010.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till nära -19,0 miljarder kronor i februari. Den debiterade källskatten blev 41,4 miljarder kronor och debiterad F-skatt uppgick till 2,6 miljarder kronor. Utbetalningarna av inkomstskatt till kommuner m.fl. uppgick till 46,2 miljarder kronor. Utbetalningarna i januari var 29,7 miljarder kronor. Då slutreglerades förskotten för 2009. Dessa var 16,5 miljarder kronor högre än de slutliga beloppen, vilket reducerade utbetalningarna i januari 2011. Omföringarna till andra inkomsttitlar uppgick i februari 2011 till 16,8 miljarder kronor. Jämfört med februari 2010 är det en ökning med 0,7 miljarder kronor. I februari 2011 omfördes 8,7 miljarder kronor från denna inkomsttitel till inkomsthuvudgruppen Socialavgifter och löneskatter (egenavgifter enligt taxeringsutfallet för inkomståret 2009). Det är en ökning av dessa omföringar med 0,4 miljarder kronor (4,0 procent) jämfört med föregående år. Vidare gjordes omföringen av Allmän pensionsavgift med 7,7 miljarder kronor per månad. Uppbörden av inkomstskatt i februari 2011 avser främst arbete utfört i januari. Bruttolönen uppgick preliminärt till 107,7 miljarder kronor i januari 2011, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med januari 2010. I Budgetpropositionen för 2011 bedöms lönesumman öka med 3,5 procent för inkomståret 2011.   

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 15,6 miljarder kronor. I februari uppgick den preliminära skatten till 13,7 miljarder kronor. Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (främst omprövningsbeslut och anstånd) blev 1,8 miljarder kronor. Utfallet för omprövningsbeslut blev 2,1 miljarder kronor och utfallet för anstånd blev -0,2 miljarder kronor.  

 

Socialavgifter och löneskatter

Nettoutfallet för Socialavgifter och löneskatter på statens budget uppgick till 29,8 miljarder kronor i februari. Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick enligt Skatteverket till 32,3 miljarder kronor i februari 2011. Det är en ökning med 4,6 procent jämfört med februari 2010. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman. För Ålderspensionsavgiften blev nettoutfallet 1,3 miljarder kronor. Prognosen var 3,5 miljarder kronor. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå. I februari omfördes totalt 9,1 miljarder kronor från inkomsttitel 9111 Fysiska personers inkomstskatt till inkomsthuvudgruppen Socialavgifter och löneskatter (egenavgifter enligt taxeringsutfallet för inkomståret 2009). Det är en ökning med 0,4 miljarder kronor (4,0 procent) jämfört med föregående år. Nettoutfallet på inkomsttiteln 9299 Avräkning socialavgifter blev -0,3 miljarder kronor i februari 2011. Skatteverket har redovisat 32,3 miljarder kronor på inkomsttiteln i februari och Försäkringskassan har redovisat -32,6 miljarder kronor. Försäkringskassan har fördelat detta belopp med omvänt tecken på inkomsttitlarna 9211-9291.

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 29,4 miljarder kronor i februari 2011. Jämfört med februari 2010 är det en ökning med 8,2 miljarder kronor. Utfallet för januari och februari 2011 är 13,7 miljarder kronor högre än för motsvarande månader 2010. I februari 2011 uppgick debiteringarna på skattekonto till nära 133,0 miljarder kronor, vilket är nästan 8,0 miljarder kronor (6,4 procent) högre än för februari 2010. Inbetalningarna till skattekonto var 166,7 miljarder kronor. Det är 16,6 miljarder kronor (11,0 procent) högre än i februari 2010. Jämfört med januari 2011 ökade inbetalningarna med 30,2 miljarder kronor. Det beror främst på extra skatteinbetalningar avseende inkomståret 2010. Dessa görs för att slippa kostnadsränta. Den del av den återstående skatten, som överstiger 20 000 kr, skulle vara betald senast den 14 februari om kostnadsränta skulle undvikas. Basräntan är för närvarande 2 procent. Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 17,5 miljarder kronor, vilket är drygt 1,0 miljard kronor högre än för februari 2010. Utbetalningar av husavdrag (ROT- och RUT-avdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I februari uppgick utbetalningar av husavdrag sammanlagt till 1,1 miljarder kronor.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026