Månadsutfall för statens budget december 2011
Publicerad 31 Januari 2012

Budgetsaldot december 2011

Saldot i statens budget för december blev ett underskott på 90,8 miljarder kronor, vilket är 7,9 miljarder kronor lägre än ESV:s senaste prognos (december 2011). Årets budgetsaldo blev ett överskott på 67,8 miljarder kronor.

Utfallet för december 2011 rapporterades av myndigheterna den 17 januari 2012. Tillsammans med utfallet från årets övriga månader är det ett första preliminärt utfall för helåret 2011, som kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslutsjusteringar. Utfallet jämförs med ESV:s senaste budgetprognos som publicerades i december 2011. Prognosen beaktar utfall till och med oktober månad. De totala utgifterna på statens budget uppgick i december till 120,4 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor högre än beräknat. De totala inkomsterna på statens budget i december 2011 uppgick till 29,6 miljarder kronor, vilket är 5,2 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s senaste budgetprognos. De löpande redovisade skatterna blev 5,0 miljarder kronor lägre än väntat.

 

Utfall för januari-december 2011

I samband med decemberutfallet görs en första uppföljning av helårsutfallet jämfört med föregående år. De totala utgifterna på statens budget uppgick 2011 till 804,3 miljarder kronor, vilket är 23,7 miljarder kronor högre än 2010. Den största förändringen mellan åren återfinns på anslaget Allmänna bidrag till kommuner som har ökat med 12,3 miljarder kronor. De totala inkomsterna uppgår 2011 preliminärt till 872,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 92,6 miljarder kronor (12 %) jämfört med föregående år. Inkomster av försåld egendom ökade med 22,7 miljarder kronor och beror på försäljningar av aktier i Nordea AB och Telia AB. Inkomster av statens verksamhet uppgick till 55,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 13,5 miljarder kronor jämfört med år 2010. Det är främst inkomster av statens aktier som har ökat mellan åren. Löpande redovisade skatter ökade med 55,1 miljarder kronor , vilket bl.a. förklaras av en högre lönesumma. Budgetsaldot för 2011 blev 68,9 miljarder kronor högre än 2010.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall dec Prognos dec Avvik. dec Ack. utfall jan-dec Prognos jan-dec Ack. avvik. jan-dec Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
Totala inkomster 29,6 34,7 -5,2 872,1 880,7 -8,6 880,7 833,0  
Totala utgifter 120,4 117,6 2,8 804,3 805,0 -0,7 805,0 827,1 12,2
Budgetsaldo -90,8 -82,9 -7,9 67,8 75,7 -7,9 75,7 5,9
Prognos=ESV:s prognos december 2011 (2011-12-16), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2011 är fastställt till 1 063 miljarder kronor. Det är 39 miljarder kronor (3,8 procent) högre än utgiftstaket 2010. De takbegränsade utgifterna i december uppgick till 108,4 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Utgifterna för Försvar och samhällets krisberedskap blev 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Årets takbegränsade utgifter uppgick till 989,5 miljarder kronor, vilket är 4,5 miljarder kronor högre än 2010. Ökningen förklaras främst av högre Allmänna bidrag till kommunerna. Marginalen till utgiftstaket blev 73,5 miljarder kronor.

 

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall dec Prognos dec Avvik. dec Ack. utfall jan-dec Prognos jan-dec Ack. avvik. jan-dec Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
Utgiftsområden exkl. räntor 88,1 89,7 -1,6 767,4 770,1 -2,7 770,1 783,3 1,7
Ålderspensionssystemet 20,3 20,3 0,0 222,1 222,2 -0,1 222,2 222,2
Takbegränsade utgifter 108,4 110,0 -1,6 989,5 992,4 -2,8 992,4 1 005,5 1,7
Prognos=ESV:s prognos december 2011 (2011-12-16), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026