Månadsutfall för statens budget december 2011
Publicerad 31 Januari 2012
Specifikation av utgifter på statens budget år 2011, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall dec Prognos dec Avvik. dec Ack. utfall jan-dec Prognos jan-dec Ack. avvik. jan-dec Prognos 2011 SB 2011 ÄB 2011
01 Rikets styrelse 1 097 1 042 55 11 264 11 250 14 11 250 11 633 45
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 394 1 371 24 12 931 12 911 20 12 911 12 998 2
03 Skatt, tull och exekution 871 908 -36 9 941 9 958 -17 9 958 10 009 42
04 Rättsväsendet 3 903 3 789 114 37 322 37 182 139 37 182 36 758 166
05 Internationell samverkan 123 171 -48 1 888 1 863 25 1 863 2 002 5
06 Försvar och samhällets krisberedskap 9 690 10 758 -1 068 43 898 45 075 -1 177 45 075 45 306
07 Internationellt bistånd 7 636 6 687 950 29 192 28 678 514 28 678 30 513 -650
08 Migration 775 811 -37 7 558 7 591 -33 7 591 7 157 875
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 653 5 774 -121 56 528 56 814 -286 56 814 60 067 20
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 989 7 971 18 95 797 95 769 27 95 769 93 841
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 443 3 452 -9 41 588 41 609 -21 41 609 40 624 119
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 873 5 823 51 71 994 71 950 44 71 950 73 092
13 Integration och jämställdhet 205 489 -284 4 962 5 285 -323 5 285 6 028 531
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 612 5 749 -136 63 226 63 354 -128 63 354 69 632 474
15 Studiestöd 1 494 1 447 47 21 825 21 821 4 21 821 23 472
16 Utbildning o universitetsforskning 4 954 4 852 103 53 639 53 702 -63 53 702 54 532
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 509 492 17 11 941 11 886 55 11 886 12 195 15
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 126 130 -5 1 113 1 106 8 1 106 1 282 11
19 Regional tillväxt 696 633 63 3 225 3 223 2 3 223 3 510
20 Allmän miljö- och naturvård 690 865 -175 5 061 5 292 -230 5 292 5 129 16
21 Energi 592 559 34 2 920 3 011 -90 3 011 2 870 14
22 Kommunikationer 5 066 5 934 -868 39 244 40 107 -863 40 107 40 125
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 7 803 8 410 -607 16 355 16 968 -613 16 968 17 867 25
24 Näringsliv 1 054 887 167 5 361 5 317 44 5 317 5 474 26
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 336 7 335 1 88 023 88 022 1 88 022 88 025
26 Statsskuldsräntor m.m. 9 243 6 786 2 457 34 477 32 031 2 446 32 031 25 970 10 500
27 Avgiften till EU 3 559 3 360 200 30 596 30 396 200 30 396 30 637
90 Förändring av anslagsbehållningar -1 508
Summa utgiftsområden 97 389 96 482 906 801 869 802 171 -302 802 171 809 238 12 234
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 88 145 89 696 -1 551 767 392 770 140 -2 748 770 140 783 301 1 734
  Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto 29 075 30 052 -977 1 600 2 577 -977 2 577 -4 473
  Kassamässig korrigering -6 091 -8 932 2 840 831 244 587 244 22 319
Totala utgifter 120 373 117 603 2 770 804 300 804 992 -692 804 992 827 084 12 234
Prognos=ESV:s prognos december 2011 (2011-12-16), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026