Månadsutfall för statens budget december 2011
Publicerad 31 Januari 2012
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2011, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall dec Prognos dec Avvik.dec Ack. utfall jan-dec Prognos jan-dec Ack. avvik. jan-dec Prognos 2011 SB 2011
1000 Statens skatteinkomster         847 329 798 460
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 385 1 653 -268 55 270 55 511 -241 55 511 50 457
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 22 872 22 872 0 22 872 25 000
4000 Återbetalning av lån 86 119 -34 1 452 1 498 -46 1 498 1 491
5000 Kalkylmässiga inkomster 723 744 -20 11 086 11 154 -69 11 154 10 927
6000 Bidrag m.m. från EU 2 606 2 458 149 12 328 12 317 12 12 317 13 092
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -69 880 -66 315
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         -100 -125
9000 Löpande redovisade skatter 24 773 29 750 -4 977 769 093 777 349 -8 255    
Totala inkomster 29 573 34 724 -5 151 872 102 880 701 -8 599 880 701 832 988
Prognos=ESV:s prognos december 2011 (2011-12-16), SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026