Månadsutfall för statens budget december 2011
Publicerad 31 Januari 2012

Inkomster på statens budget januari-december 2011

 

Inkomsterna på statens budget i december 2011 uppgick till 29,6 miljarder kronor, vilket är 5,2 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s prognos från december 2011. De löpande redovisade skatterna blev 5,0 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Utfall för januari-december 2011

I samband med decemberutfallet görs en första uppföljning av helårsutfallet jämfört med föregående år. Utfallet för 2011 uppgår preliminärt till 872,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 92,6 miljarder kronor (11,9 procent) jämfört med föregående år. De löpande kassamässigt redovisade skatteinkomsterna ökade med 55,1 miljarder kronor (7,7 procent). Inkomstskatter för fysiska personer ökade med 23,2 miljarder kronor, vilket bl. a. beror på en högre lönesumma (4,0 procent högre jämfört med föregående år). Den högre lönesumman innebär även att Socialavgifter och löneskatter ökat med 13,0 miljarder kronor (4,2 procent). Skatt på varor och tjänster ökade (främst moms) med 11,3 miljarder kronor och  Företagsskatterna ökade med 12,3 miljarder kronor (10,3 procent). Inkomster av statens verksamhet ökade med 13,5 miljarder kronor (32,3 procent), vilket i huvudsak beror på större utdelningar från Apoteket AB, LKAB och Vattenfall AB. Inkomster av försåld egendom ökade med 22,7 miljarder kronor och beror på försäljningar av aktier i Nordea AB och Telia Sonera AB.

 

 

2000 Inkomster av statens verksamhet

Inkomsterna av statens verksamhet blev 1,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen hänför sig främst till Övriga inkomster av statens verksamhet och den ackumulerade avvikelsen uppgår till -0,2 miljarder kronor.

 

Inkomsterna för perioden januari – december blev 55,3 miljarder kronor, vilket är 13,5 miljarder kronor högre (32,3 procent) än för samma period föregående år. Skillnaden beror dels på att Inkomster av statens aktier blev 10,1 miljarder kronor högre än föregående år, dels på att Övriga inkomster av statens verksamhet blev 3,2 miljarder kronor högre.

 

Vad gäller Inkomster av statens aktier består den stora skillnaden jämfört med samma period föregående år av större utdelningar från Apoteket AB, LKAB samt Vattenfall AB, med 5,4 miljarder kronor, 4,5 miljarder kronor respektive 1,3 miljarder kronor mer i utdelning. Däremot blev utdelningen från Svensk Exportkredit AB 2,1 miljarder kronor lägre än föregående år.

 

För Övriga inkomster av statens verksamhet består den stora skillnaden jämfört med föregående år av auktionsinkomster vid försäljning av frekvensutrymme för användande av radiosändare. Auktionsinkomsterna uppgår 2011 totalt till 3,1 miljarder kronor.

 

 

3000 Inkomster av försåld egendom

Inkomsterna av försåld egendom blev 0 miljarder kronor, i december vilket överensstämmer med prognosen.

 

Inkomsterna för perioden januari – december blev 22,9 miljarder kronor, vilket är 22,7 miljarder kronor högre än för samma period föregående år. Skillnaden består främst av försäljningen av aktier i Nordea och TeliaSonera med 19,0 miljarder kronor respektive 3,7 miljarder kronor.

 

 

9100 Skatt på inkomst

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till -13,0 miljarder kronor i december, vilket är 0,1 miljard kronor högre än prognosen.

 

Den debiterade källskatten blev 43,9 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Debiterad F-skatt uppgick till 2,3 miljarder kronor. Utfallet för Slutlig skatt minus preliminär skatt (i huvudsak omprövningsbeslut och anstånd) blev 0,1 miljard kronor i december.

 

I december omfördes 5,0 miljarder kronor från denna inkomsttitel till Mervärdesskatt enligt taxeringsutfallet för inkomståret 2010. Vidare omfördes 7,7 miljarder kronor avseende Allmän pensionsavgift och 0,3 miljarder kronor avseende Ålderspensionsavgift för egenföretagare.

 

Uppbörden av inkomstskatt i december 2011 avser främst arbete utfört i november. Bruttolönen uppgick preliminärt till 113,2 miljarder kronor i november 2011, vilket är en ökning med 4,0 procent jämfört med november 2010. I ESV:s prognos i december 2011 förutsågs lönesumman öka med 5,5 procent för hela inkomståret 2011 jämfört med 2010. I Budgetpropositionen för 2012 bedömdes lönesumman öka med 4,9 procent för inkomståret 2011.   

 

För 2011 blev utfallet -63,7 miljarder kronor. Utfallet för 2010 var -87,0 miljarder kronor. Det är en ökning av nettoinkomsterna med 23,2 miljarder kronor. Det beror främst på ökningen av lönesumman mellan 2010-2011.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 11,9 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än beräknat.

 

I december 2011 uppgick den preliminära skatten till 14,3 miljarder kronor. Det är 1,3 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (främst omprövningsbeslut och anstånd) blev -0,3 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

I december omfördes 1,9 miljarder kronor från denna inkomsttitel till Mervärdesskatt enligt taxeringsutfallet för inkomståret 2010.

 

För 2011 blev utfallet 131,4 miljarder kronor, vilket är 12,3 miljarder kronor (10,3 procent) högre än för 2010. Det beror på att företagens debiterade preliminärskatt i genomsnitt varit cirka 1,0 miljard kronor högre varje månad jämfört med föregående år.

 

 

9200 Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 23,4 miljarder kronor i december. Det är 0,5 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 33,7 miljarder kronor i december 2011. Det är en ökning med 1,3 miljarder kronor (4,1 procent) jämfört med december 2010. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman.

 

Utfallet för de flesta inkomsttitlarna blev högre än beräknat utom för Allmän löneavgift (-0,3 miljarder kronor) och Särskild löneskatt (-0,3 miljarder kronor).

 

För Ålderspensionsavgiften blev det preliminära nettoutfallet 1,3 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå.

 

För 2011 blev utfallet för Socialavgifter och löneskatter 319,7 miljarder kronor, vilket är 13,0 miljarder kronor (4,2 procent) högre än för 2010. Det beror främst på ökningen av lönesumman. Den totala avgiftssatsen för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift var oförändrad mellan 2010 och 2011 (31,42 procent) av avgiftsunderlaget.

 

 

9341 Stämpelskatt

Inkomsterna av Stämpelskatt uppgick till 0,4 miljarder kronor i december. Det är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen.  De lägre inkomsterna beror främst på byte av datasystem för fastighetsinskrivningen, vilket tillfälligt medfört längre handläggningstider. Antalet ansökningar har minskat något till följd av den lägre aktiviteten på fastighetsmarknaden.

 

Inkomsterna av Stämpelskatt uppgick till 8,0 miljarder kronor under 2011, vilket är en minskning med 1,0 miljard kronor (10,9 procent) jämfört med 2010. Från och med mars 2011 har inkomsterna varit lägre än föregående år för de flesta månaderna.

 

9400 Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster blev 36,7 miljarder kronor i december, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror framför allt på att Mervärdesskatt blev 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Ackumulerat är dock utfallet för Mervärdesskatt 0,7 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Utfallet för januari-december 2011 uppgår till 426,9 miljarder kronor, vilket är 11,3 miljarder kronor högre än för motsvarande period 2010. Ökningen består främst av Mervärdesskatt som ökade med 11,4 miljarder kronor (2,7 procent). Inlevererat överskott från AB Svenska spel ökade med 0,4 miljarder kronor (8,9 procent) och Tobaksskatten med 0,3 miljarder kronor (3,2 procent). Fordonsskatt och Energiskatt blev däremot lägre än för motsvarande period föregående år (0,6 miljarder kronor respektive 0,5 miljarder kronor).

 

 

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -29,2 miljarder kronor i december. Prognosen var -25,2 miljarder kronor. Avvikelsen blev således -4,0 miljarder kronor. Nettoutfallet beror främst på att överskjutande skatt betalades ut i december. Debiteringen av den slutliga skatten gjordes i november. Utfallet var -26,6 miljarder kronor i december föregående år.

 

I december 2011 uppgick debiteringarna på skattekonto till 114,5 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor (0,8 procent) lägre än för december 2010. Inbetalningarna till skattekonto var 124,8 miljarder kronor. Det är 2,3 miljarder kronor (1,9 procent) högre än i december 2010.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 52,2  miljarder kronor, vilket är 5,9 miljarder kronor (12,6 procent) högre än för december 2010. I detta belopp ingår utbetalningar av överskjutande skatt från redovisningen av slutlig skatt i november 2011.

 

Utbetalningar av husavdrag (ROT- och RUT- avdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I december 2011 uppgick utbetalningar av husavdrag till 1,5 miljarder kronor.

 

För 2011 uppgår utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto till -19,9 miljarder kronor. För 2010 var utfallet -20,4 miljarder kronor. Avvikelsen blir således 0,5 miljarder kronor. I utfallet ingår bl.a. uppbördsförluster (-6,3 miljarder kronor) och kvarstående skatt, som inte betalats före årsskiftet.

 

Utbetalningarna av husavdrag (ROT- och RUT- avdrag) uppgick till 15,3 miljarder kronor under 2011, vilket är en ökning med 1,0 miljard kronor jämfört med 2010.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026