Statsbudgetens månadsutfall september 2010
Nr: 2010:9, 29 okt 2010

I september uppvisade statsbudgeten ett underskott på 15,4 miljarder kronor. Underskottet blev därmed 5,3 miljarder kronor större än ESV:s prognos. Inkomsterna blev 2,1 miljarder kronor lägre och utgifterna blev 3,2 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Utfallet för september jämförs med ESV:s augustiprognos. I prognosen beaktades utfall t.o.m. juli månad.

 

I samband med septemberutfallet görs även en uppföljning av statsbudgetens utfall för januari-september 2010. Detta utfall jämförs med utfallet för motsvarande månader 2009. För januari-september 2010 blev budgetöverskottet 99,6 miljarder kronor. Motsvarande period föregående år uppvisade statsbudgeten ett underskott på 45,7 miljarder kronor. Förändringen av budgetsaldot mellan 2009 och 2010 beror främst på att Riksbanken förra året lånade 97 miljarder kronor i Riksgälden för att säkerställa valutareserven.  

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av hur avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information påverkar ESV:s kommande prognos. Statsbudgetens utgifter för 2010 bedöms nu bli 4,1 miljarder kronor högre, vilket främst beror på ökade statsskuldsräntor med 4,0 miljarder kronor. Däremot bedöms utgifterna kopplade till arbetsmarknadsområdet bli 1,0 miljarder kronor lägre i år. Till följd av anvisade medel i hösttilläggsbudgeten beräknas utgifterna inom näringslivsområdet bli 2,0 miljarder kronor högre. Inkomsterna beräknas bli 0,3 miljarder kronor högre. Budgetsaldot blir därmed 3,8 miljarder kronor sämre än i augustiprognosen och väntas nu uppgå till -24,8 miljarder kronor i år.

 

Skatteintäkter

De totala skatteintäkterna för 2010, dvs. skatter som avser inkomståret 2010, bedöms minska med 6,7 miljarder kronor, varav statens skatteintäkter utgör 3,9 miljarder kronor. Lönesummeutvecklingen väntas bli 0,5 procentenheter lägre och uppgå till 2,2 procent. Detta medför 3,5 miljarder kronor lägre intäkter från inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. En ny bedömning av utgiftsräntornas storlek bedöms minska intäkterna från hushållens kapitalskatter med 4,3 miljarder kronor. Skatt på företagsvinster väntas däremot bli 1,0 miljard kronor högre i år. Se även länk till tabell, Offentliga sektorns skatteintäkter 2009–2010.

 

Budgetsaldot 2011

De nedreviderade skatteintäkterna 2010 påverkar till stor del det kassamässiga budgetsaldot först med ett års eftersläpning. Därtill kommer de reformer för 2011 som aviserats i budgetpropositionen att medföra en försvagning av budgetsaldot. Sammantaget ser det för närvarande ut som att budgetsaldot blir 20–25 miljarder kronor svagare 2011 än vad som prognostiserades i augusti, vilket innebär ett underskott på 20–25 miljarder kronor.

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Totala inkomster 54,4 56,4 -2,1 616,1 615,1 1,0 766,4 723,0  
Totala utgifter 69,8 66,6 3,2 516,5 512,2 4,3 787,3 829,1 7,5
Budgetsaldo -15,4 -10,1 -5,3 99,6 102,9 -3,3 -21,0 -106,1
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010, SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 024 miljarder kronor. Det är 3,5 procent högre än utgiftstaket 2009.

 

De takbegränsade utgifterna i september uppgick till 79,3 miljarder kronor, vilket är 3,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Alla utgiftsområden och Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket, dock inte utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Utgiftsområden exkl. räntor 60,7 64,0 -3,3 541,2 545,4 -4,2 758,4 783,1 7,5
Ålderspensionssystemet 18,6 18,6 0,0 165,1 165,0 0,0 222,8 223,5
Takbegränsade utgifter 79,3 82,6 -3,3 706,3 710,5 -4,2 981,2 1 006,6 7,5
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010, SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och intern styrning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026