Statsbudgetens månadsutfall september 2010
Nr: 2010:9, 29 okt 2010
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2010, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall sep Prognos sep Avvik. sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
01 Rikets styrelse 930 971 -41 8 609 8 644 -35 11 525 12 105 148
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 837 877 -40 8 820 8 933 -114 12 188 12 171 64
03 Skatt, tull och exekution 745 853 -109 6 983 7 208 -225 9 700 9 734 226
04 Rättsväsendet 2 620 2 818 -198 25 762 25 926 -164 35 583 35 840 17
05 Internationell samverkan 472 137 335 1 678 1 456 222 2 053 1 958 100
06 Försvar och samhällets krisberedskap 1 536 4 116 -2 580 24 701 27 269 -2 568 43 319 45 501 1
07 Internationellt bistånd 2 009 2 651 -643 16 677 17 551 -874 25 963 27 019 -520
08 Migration 580 463 118 5 118 5 112 6 6 798 5 751 1 174
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 657 4 549 108 41 123 41 287 -164 56 493 58 708 34
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 177 8 123 54 75 274 75 224 50 99 629 101 719 260
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 432 3 443 -11 31 158 31 168 -11 41 405 41 503 138
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 027 5 990 37 52 925 52 906 18 70 270 69 913 825
13 Integration och jämställdhet 448 555 -107 3 746 3 902 -156 5 319 4 893 400
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 658 5 814 -156 50 977 51 686 -709 69 454 88 358 125
15 Studiestöd 2 050 2 145 -94 16 329 16 542 -213 22 947 24 106 262
16 Utbildning o universitetsforskning 5 551 5 845 -294 39 788 40 085 -298 52 907 53 561 331
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 701 633 1 069 10 017 8 935 1 082 11 309 11 362 1
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 100 138 -38 1 054 1 102 -47 1 539 1 546 45
19 Regional tillväxt 240 255 -15 1 871 1 884 -13 3 358 3 420
20 Allmän miljö- och naturvård 233 312 -80 3 312 3 414 -102 5 093 5 245 4
21 Energi 194 207 -13 1 583 1 554 29 2 588 3 157
22 Kommunikationer 3 003 3 561 -558 26 250 25 963 287 40 842 40 056 523
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 586 696 -110 6 410 6 717 -307 18 212 19 082 55
24 Näringsliv 307 260 47 4 638 4 507 131 6 512 5 499 3 152
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 308 6 307 1 56 771 56 769 1 75 690 75 563 125
26 Statsskuldsräntor m.m. 6 015 911 5 104 12 006 6 890 5 116 20 112 23 170
27 Avgiften till EU 2 260 2 286 -26 19 645 19 679 -33 27 727 29 680
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 305
Summa utgiftsområden 66 676 64 914 1 762 553 225 552 315 911 778 536 806 317 7 487
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 60 661 64 002 -3 342 541 219 545 425 -4 205 758 424 783 147 7 487
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -889 250 -1 139 -49 805 -48 172 -1 632 7 519 21 565
  Kassamässig korrigering 3 984 1 400 2 584 13 071 8 074 4 997 1 261 1 261
Totala utgifter 69 771 66 563 3 208 516 492 512 217 4 275 787 317 829 143 7 487
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010, SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026