Statsbudgetens månadsutfall september 2010
Nr: 2010:9, 29 okt 2010
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2010, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall sep Prognos sep Avvik.sep Ack. utfall jan-sep Prognos jan-sep Ack. avvik. jan-sep Prognos 2010 SB 2010
1000 Skatter m.m.         764 980 721 367
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 265 1 457 -193 35 559 35 969 -410 40 856 40 825
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 29 29 0 29
4000 Återbetalning av lån 85 100 -14 1 292 1 263 29 1 615 1 674
5000 Kalkylmässiga inkomster 721 713 8 7 035 7 046 -11 9 104 8 883
6000 Bidrag m.m. från EU 236 437 -202 9 905 10 341 -435 13 713 13 881
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -63 939 -63 477
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         4 -150
9000 Löpande redovisade skatter 52 075 53 730 -1 655 562 296 560 495 1 801    
Totala inkomster 54 382 56 438 -2 056 616 116 615 143 973 766 362 723 004
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010, SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026