Statsbudgetens månadsutfall september 2010
Nr: 2010:9, 29 okt 2010

Statsbudgetens inkomster

 

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i september uppgick till 54,4 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor lägre än beräknat. De löpande redovisade skatterna blev 1,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror främst på att utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 2,5 miljarder kronor lägre än prognosen. För augusti och september är utfallet för statsbudgetens inkomster 1,0 miljarder kronor högre än prognosen.

 

För januari-september 2010 uppgick statsbudgetens inkomster till 616,1 miljarder kronor, vilket är 37,1 miljarder kronor (6,4 procent) högre än för motsvarande period 2009. Av ökningen avser 29,2 miljarder kronor Fysiska personers inkomstskatt och 22,1 miljarder kronor Juridiska personers inkomstskatt. Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto och Aktieutdelningar minskade däremot med 9,1 respektive 4,2 miljarder kronor.

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet uppgick i september till 1,3 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Den största avvikelsen avser Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor. Utfallet blev 0,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. På denna inkomsttitel redovisas både Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor och arbetslöshetsavgift. För augusti och september blev utfallet för inkomsttiteln 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Anledningen är att utbetalningarna av arbetslöshetsersättning varit lägre än beräknat, vilket också innebär att arbetslöshetsavgiften blev lägre.

 

För januari-september blev Inkomster av statens verksamhet 35,6 miljarder kronor, vilket är 8,0 miljarder kronor (18,3 procent) lägre än för samma period föregående år. Skillnaden beror bl.a. på en extraordinär aktieutdelning 2009 om 2,9 miljarder kronor i samband med försäljning av aktieinnehav i det amerikanska spritföretaget BEAM Global Spirits. Dessutom minskade aktieutdelningen från LKAB med 2,3 miljarder kronor mellan 2009 och 2010. Även inkomster avseende räntor på skattekonto blev lägre (1,8 miljarder kronor) än för samma period föregående år.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto blev -7,8 miljarder kronor i september 2010. Prognosen var -8,3 miljarder kronor. Avvikelsen blev således 0,5 miljarder kronor. För augusti och september blev avvikelsen mot prognosen 1,2 miljarder kronor.  

Enligt Skatteverkets månadsrapport (2010-09-052010-10-02) uppgick Debiterad källskatt till 42,7 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Debiterad F-skatt uppgick till 2,2 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen.

Uppbörden av inkomstskatt i september 2010 avser främst arbete utfört i augusti. Bruttolönen uppgick preliminärt till 109,5 miljarder kronor i augusti 2010, vilket är en ökning med 2,8 miljarder kronor (2,6 procent) jämfört med augusti 2009. I ESV:s prognos i augusti 2010 förutsågs lönesumman öka med 2,7 procent för inkomståret 2010 jämfört med 2009. I Budgetpropositionen för 2011 bedöms lönesumman öka med 2,8 procent för inkomståret 2010.   

 

För januari-september 2010 blev utfallet -79,3 miljarder kronor. Utfallet för motsvarande period 2009 var -108,4 miljarder kronor. Det är en ökning av nettoinkomsterna med 29,2 miljarder kronor, vilket bl.a. beror på högre lönesumma och på att slutregleringen av utbetalningarna av kommunalskattemedel i januari 2010 blev 9,8 miljarder kronor lägre än föregående år.

 

Det fjärde steget i jobbskatteavdraget för statlig skatt innebär att inkomsterna för inkomståret 2010 beräknas minska med 10,0 miljarder kronor. Sänkt skatt för pensionärer beräknas minska inkomsterna med 3,5 miljarder kronor inkomståret 2010 (Budgetpropositionen för 2010).  

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 11,3 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. För augusti och september blev utfallet 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. I september 2010 uppgick den preliminära skatten till 11,5 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor högre än beräknat.

 

För januari-september 2010 blev utfallet 74,1 miljarder kronor, vilket är 22,1 miljarder kronor (42,5 procent) högre än för motsvarande period 2009. Det beror på att företagens vinster beräknas öka igen efter finanskrisen.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 23,2 miljarder kronor i september. Det är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen. För augusti och september blev utfallet 1,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 32,7 miljarder kronor i september 2010. Det är en ökning med 1,3 miljarder kronor (4,0 procent) jämfört med september 2009. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman.

 

Utfallet för de flesta inkomsttitlarna i denna huvudgrupp blev något lägre än beräknat.

 

För Ålderspensionsavgiften blev nettoutfallet 1,3 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå.

 

För januari-september 2010 blev utfallet för Socialavgifter och löneskatter 238,9 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor (0,5 procent) högre än för motsvarande period 2009. Nettoinkomsterna av Ålderspensionsavgiften blev 10,7 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,7 miljarder kronor (13,9 procent).

 

Den totala avgiftssatsen för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift (31,42 procent av avgiftsunderlaget) är oförändrad mellan 2009 och 2010.

 

Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 29,1 miljarder kronor, vilket överensstämmer med prognosen.

 

De totala nettoinkomsterna av Mervärdesskatt har varit i linje med prognosen de senaste de senaste två månaderna. Två tydliga tendenser kan dock noteras. Inkomsterna av Mervärdesskatt i samband med import från tredje land (länder utanför EU) har varit mycket höga de senaste månaderna. Detta motverkas av att även återbetalningar av Mervärdesskatt till företag (främst exportföretag) har varit mycket höga jämfört med motsvarande period föregående år.

 

För januari-september 2010 ökade Skatt på varor och tjänster med 16,0 miljarder kronor (5,5 procent) i förhållande till motsvarande period föregående år. Mervärdesskatt ökade med 14,6 miljarder kronor (7,3 procent) och Energiskatt ökade med 1,7 miljarder kronor (3,3 procent).

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -3,9 miljarder kronor i september. Prognosen var -1,5 miljarder kronor. Avvikelsen blev således -2,5 miljarder kronor. Utfallet för september 2009 var -1,4 miljarder kronor. För augusti och september 2010 blev utfallet 1,4 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Utbetalningar av husavdrag (rot- och rutavdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I september uppgick utbetalningar av husavdrag till 1,0 miljarder kronor.

 

För januari-september 2010 uppgår utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto till 31,7 miljarder kronor. Det är 9,1 miljarder kronor lägre än för motsvarande period föregående år. Det beror främst på förtida utbetalningar av husavdrag.

 

I betalningsdifferensen för januari-september ingår kompletteringsbetalningar av skatt från företag, som avräknas mot den slutliga skatten i slutet av november.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026