Statsbudgetens månadsutfall augusti 2010
Nr: 2010:8, 29 sep 2010

I augusti uppvisade statsbudgeten ett överskott på 8,4 miljarder kronor. I ESV:s senaste prognos förutsågs ett överskott på 6,4 miljarder kronor. Överskottet blev således 2,0 miljarder kronor större än beräknat.

 

Inkomsterna blev 3,0 miljarder kronor högre än prognosen, vilket främst beror på att utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 3,8 miljarder kronor högre än beräknat. Det avser bl.a. inbetalningar av kvarstående skatt.

 

Utgifterna blev 1,1 miljarder kronor högre än prognosen. Den största avvikelsen avser Kassamässig korrigering (+2,4 miljarder kronor).

 

Utfallet för augusti jämförs med ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010. I denna ingår utfall t.o.m. juli månad.

 

Prognosindikation

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av hur avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information påverkar ESV:s prognos för 2010. Statsbudgetens utgifter bedöms nu bli 1,0 miljarder kronor lägre, vilket främst beror på att andelen av de öppet arbetslösa som får arbetslöshetsersättning blir något lägre. Inkomsterna bedöms bli 0,3 miljarder kronor högre. Budgetsaldot förbättras därmed med 1,3 miljarder kronor och uppgår till -19,7 miljarder kronor i år.

 

För 2011 beräknas statsbudgetens inkomster minska med cirka 10 miljarder kronor. Minskningen avser främst Fysiska personers inkomstskatt och beror på att hushållens utgiftsräntor beräknas bli högre än vad som förutsatts och på den lägre lönesumman.

 

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall aug Prognos aug Avvik. aug Ack. utfall jan-aug Prognos jan-aug Ack. avvik. jan-aug Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Totala inkomster 65,5 62,5 3,0 561,7 558,7 3,0 766,4 723,0  
Totala utgifter 57,2 56,1 1,1 446,7 445,7 1,1 787,3 829,1 3,7
Budgetsaldo 8,4 6,4 2,0 115,0 113,1 2,0 -21,0 -106,1
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010, SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 024 miljarder kronor. Det är 3,5 procent högre än utgiftstaket 2009.

 

De takbegränsade utgifterna i augusti uppgick till 71,7 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Alla utgiftsområden och Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket, dock inte utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall aug Prognos aug Avvik. aug Ack. utfall jan-aug Prognos jan-aug Ack. avvik. jan-aug Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Utgiftsområden exkl. räntor 53,2 54,1 -0,9 480,6 481,4 -0,9 758,4 783,1 3,7
Ålderspensionssystemet 18,5 18,5 0,0 146,5 146,4 0,0 222,8 223,5
Takbegränsade utgifter 71,7 72,6 -0,8 627,0 627,9 -0,8 981,2 1 006,6 3,7
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010, SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och intern styrning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026