Statsbudgetens månadsutfall augusti 2010
Nr: 2010:8, 29 sep 2010
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2010, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall aug Prognos aug Avvik. aug Ack. utfall jan-aug Prognos jan-aug Ack. avvik. jan-aug Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
01 Rikets styrelse 752 746 6 7 679 7 673 6 11 525 12 105 124
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 113 1 187 -73 7 983 8 056 -73 12 188 12 171 51
03 Skatt, tull och exekution 673 789 -117 6 238 6 355 -117 9 700 9 734 26
04 Rättsväsendet 2 341 2 308 33 23 142 23 109 33 35 583 35 840 0
05 Internationell samverkan 29 142 -113 1 206 1 319 -113 2 053 1 958 100
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 272 2 260 12 23 165 23 153 12 43 319 45 501
07 Internationellt bistånd 1 395 1 626 -231 14 669 14 900 -231 25 963 27 019 -520
08 Migration 408 520 -112 4 537 4 650 -112 6 798 5 751 1 174
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 840 4 112 -272 36 466 36 738 -272 56 493 58 708 -6
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 758 7 762 -4 67 098 67 102 -4 99 629 101 719 285
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 439 3 438 1 27 726 27 725 1 41 405 41 503 138
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 385 6 404 -19 46 898 46 917 -19 70 270 69 913 355
13 Integration och jämställdhet 320 370 -49 3 298 3 347 -49 5 319 4 893
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 4 866 5 419 -553 45 319 45 871 -553 69 454 88 358 100
15 Studiestöd 703 821 -118 14 279 14 397 -118 22 947 24 106 47
16 Utbildning o universitetsforskning 3 610 3 614 -4 34 237 34 240 -4 52 907 53 561 81
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 326 312 14 8 316 8 302 14 11 309 11 362 1
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 101 111 -10 954 964 -10 1 539 1 546 47
19 Regional tillväxt 140 137 3 1 631 1 628 3 3 358 3 420
20 Allmän miljö- och naturvård 240 263 -23 3 080 3 102 -23 5 093 5 245 4
21 Energi 176 134 42 1 389 1 347 42 2 588 3 157
22 Kommunikationer 3 289 2 444 845 23 248 22 403 845 40 842 40 056 523
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 456 653 -197 5 824 6 021 -197 18 212 19 082 55
24 Näringsliv 337 253 84 4 331 4 247 84 6 512 5 499 1 152
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 307 6 307 0 50 462 50 462 0 75 690 75 563
26 Statsskuldsräntor m.m. 4 222 4 210 12 5 991 5 979 12 20 112 23 170
27 Avgiften till EU 1 914 1 921 -8 17 385 17 393 -8 27 727 29 680
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 305
Summa utgiftsområden 57 413 58 265 -852 486 549 487 401 -852 778 536 806 317 3 734
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 53 191 54 054 -864 480 559 481 422 -864 758 424 783 147 3 734
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -2 641 -2 148 -493 -48 915 -48 422 -493 7 519 21 565
  Kassamässig korrigering 2 413 0 2 413 9 087 6 674 2 413 1 261 1 261
Totala utgifter 57 184 56 117 1 068 446 721 445 653 1 068 787 317 829 143 3 734
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010, SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026