Statsbudgetens månadsutfall augusti 2010
Nr: 2010:8, 29 sep 2010
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2010, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall aug Prognos aug Avvik.aug Ack. utfall jan-aug Prognos jan-aug Ack. avvik. jan-aug Prognos 2010 SB 2010
1000 Skatter m.m.         764 980 721 367
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 669 1 886 -218 34 295 34 512 -218 40 856 40 825
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 29 29 0 29
4000 Återbetalning av lån 221 177 43 1 207 1 163 43 1 615 1 674
5000 Kalkylmässiga inkomster 661 679 -19 6 314 6 333 -19 9 104 8 883
6000 Bidrag m.m. från EU 121 355 -234 9 670 9 903 -234 13 713 13 881
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -63 939 -63 477
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         4 -150
9000 Löpande redovisade skatter 62 877 59 421 3 456 510 221 506 764 3 456    
Totala inkomster 65 548 62 519 3 029 561 734 558 705 3 029 766 362 723 004
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Augusti 2010, SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026