Statsbudgetens månadsutfall augusti 2010
Nr: 2010:8, 29 sep 2010

Statsbudgetens utgifter

 

Sammanfattning

Statsbudgetens totala utgifter i augusti uppgick till 57,2 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än beräknat. Det är främst den kassamässiga korrigeringen, som bl.a. innehåller förskjutningar av betalningar mellan månader, som blev högre.

 

De takbegränsade utgifterna i augusti uppgick till 71,7 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Det är främst utgifterna för internationellt bistånd och arbetsmarknad som blev lägre än beräknat medan utgifterna för kommunikationer blev högre.

 

Prognosindikation

Statsbudgetens utgifter bedöms bli 1,0 miljarder kronor lägre i år jämfört med ESV:s augustiprognos. Det beror bland annat på att andelen av de öppet arbetslösa som får arbetslöshetsersättning blir något lägre.

 

Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

Utgifterna för området uppgick till 2,3 miljarder kronor, vilket är i linje med prognosen. Inom området blev däremot utgifterna för förbandsverksamhet och beredskap 0,7 miljarder kronor högre än beräknat samtidigt som utgifterna för materiel blev 0,6 miljarder kronor lägre. Den främsta anledningen till avvikelserna är att omföringar gjorts mellan förbandsanslaget och materielanslagen till följd av rättelser i Försvarsmaktens redovisningssystem.

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 1,4 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. De lägre utgifterna avser främst anslaget Biståndsverksamhet.

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgifterna uppgick i augusti till 3,8 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallen för anslagen Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken samt Tandvårdsförmåner m.m. blev vardera 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Båda avvikelserna beror sannolikt på månadsförskjutning.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i augusti till 7,8 miljarder kronor, vilket är i linje med prognosen.

 

Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 1,6 miljarder kronor. I denna beräknas antalet sjukpenningdagar uppgå till 30,8 miljoner nettodagar under 2010 och medelersättningen per nettodag för sjukpenning beräknas uppgå till 500 kronor per dag. Under augusti månad fick 102 459 personer sjukpenning, vilket är en minskning med 16,2 procent jämfört med augusti 2009.

 

Utfallet för Aktivitets- och sjukersättning m.m. uppgick till 5,4 miljarder kronor, vilket är i linje med prognosen. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 459 975 personer i augusti 2010. Det är en minskning med 9,8 procent jämfört med augusti 2009. Jämfört med juli 2010 är det en minskning med 2 605 personer. För anslaget Försäkringskassan blev utfallet 0,4 miljarder kronor.

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utfallet för utgiftsområdet blev 4,9 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen består framför allt av ett lägre utfall på anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (-0,5 miljarder kronor). Utfallet för posten Arbetslöshetsersättning blev 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen och utfallet för posten Aktivitetsstöd blev 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Enligt Arbetsförmedlingen var totalt 407 500 personer arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd, vilket utgör 8,1 procent av arbetskraften. Motsvarande uppgifter för augusti 2009 var 380 000 personer eller 7,7 procent. Antalet öppet arbetslösa var i augusti 241 500 personer, vilket är 20 000 färre än samma period ifjol. Samtidigt var 166 000 personer i program med aktivitetsstöd, vilket är 47 000 fler än för ett år sedan. Positiva tecken är att antalet lediga platser ökar och därmed också sysselsättningen. Antalet nya platser som anmäldes till arbetsförmedlingarna var 13 000 fler i augusti i år jämfört med ifjol.

 

Utgifterna kopplade till arbetsmarknadsområdet bedöms bli 1,0 miljarder kronor lägre i år jämfört med ESV:s augustiprognos, vilket bland annat beror på att andelen av de öppet arbetslösa som får arbetslöshetsersättning blir något lägre.

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utfallet uppgick i augusti till 3,3 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelsen beror huvudsakligen på att utfallet för anslaget Väghållning blev 0,6 miljarder kronor högre än prognosen. Avvikelserna bedöms bero på en svårprognostiserad månadsfördelning.

 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utfallet uppgick till 0,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen.  Det är främst utgifterna för Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur som blev lägre än väntat. Detta kan sannolikt förklaras av månadsförskjutningar.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utgifterna blev 4,2 miljarder kronor, vilket ligger i linje med prognosen. Utfallet avser nästan uteslutande Räntor på statsskulden.

 

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringen uppgick till 2,4 miljarder kronor. Ränteperiodiseringen i augusti var 0 kronor.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev -2,6 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre jämfört med prognosen. Av utfallet utgörs -0,3 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). Exklusive räntekontona är utfallet 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026