Statsbudgetens månadsutfall augusti 2010
Nr: 2010:8, 29 sep 2010

Statsbudgetens inkomster

 

Sammanfattning

Statsbudgetens inkomster i augusti uppgick till 65,5 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor högre än beräknat. De löpande redovisade skatterna blev 3,5 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror främst på att utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto, som bl.a. innehåller betalningar av kvarstående skatt, blev 3,8 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Prognosindikation

Statsbudgetens inkomster beräknas öka med 0,3 miljarder kronor till följd av utfallet och annan tillkommande information. Fysiska personers inkomstskatt beräknas öka med 2,0 miljarder kronor främst till följd av en teknisk justering av husavdragen (rot- och rutavdrag). Socialavgifter och löneskatter beräknas minska med 1,7 miljarder kronor. Det beror på en lägre ökningstakt av lönesumman.

 

För 2011 beräknas statsbudgetens inkomster minska med cirka 10 miljarder kronor. Minskningen avser främst Fysiska personers inkomstskatt och beror på att hushållens utgiftsräntor beräknas bli högre än vad som förutsatts och på den lägre lönesumman.

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomsterna av statens verksamhet blev 1,7 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror bl.a. på att utfallet blev 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat för Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor.

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU uppgick till 0,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror främst på att medel till EU:s landsbygdsfond 2007-2013 redovisades i juli i stället för i augusti.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto blev -7,1 miljarder kronor i augusti 2010. Prognosen var -7,9 miljarder kronor. Avvikelsen blir således +0,8 miljarder kronor.

 

Enligt Skatteverkets månadsrapport uppgick den debiterade källskatten till 42,6 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen. Den preliminära F-skatten uppgick till 2,2 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till 0,7 miljarder kronor. Det är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen.  

 

Uppbörden av inkomstskatt i augusti 2010 avser främst arbete utfört i juli. Bruttolönen uppgick preliminärt till 109,0 miljarder kronor i juli 2010, vilket är en ökning med 1,1 procent jämfört med juli 2009.

 

Inkomsterna beräknas öka med 2,0 miljarder kronor jämfört med den senaste prognosen. Ökningen beror främst på en teknisk justering av husavdragen (rot- och rutavdrag). Lönesumman för 2010 har justerats ned med 0,5 procentenheter till 2,2 procent. Detta medför att inkomsterna minskar.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 11,4 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Den preliminära skatten uppgick till 11,6 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor högre än beräknat. Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (främst omprövningsbeslut och anstånd) blev 0,4 miljarder kronor högre än prognosen.  

 

Kupongskatt

Inkomsterna av Kupongskatt uppgick till 1,3 miljarder kronor i augusti, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Kupongskatt betalas på aktieutdelningar i svenska bolag av personer bosatta i utlandet. Skatten betalas i huvudsak i augusti och september. Utdelningarna under 2010 avser verksamhetsåret 2009. Avvikelsen mellan utfall och prognos beror sannolikt på månadsförskjutning.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 22,5 miljarder kronor i augusti. Det är 1,0 miljarder kronor lägre än prognosen. Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 32,5 miljarder kronor i augusti 2010. Det är en ökning med 0,3 miljarder kronor (1,0 procent) jämfört med augusti 2009. Uppbörden för januari-augusti 2010 är 1,2 procent högre än för motsvarande period 2009. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman.

 

Inkomsterna för 2010 beräknas bli 1,7 miljarder kronor lägre än i den senaste prognosen till följd av den lägre ökningstakten av lönesumman för 2010.  

 

Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna av Skatt på varor och tjänster blev 42,5 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Inkomsterna av mervärdesskatt och energiskatt blev något lägre än prognosen.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -4,5 miljarder kronor i augusti 2010. Prognosen var -8,3 miljarder kronor. Avvikelsen blir således +3,8 miljarder kronor. Det beror på att differensen mellan å ena sidan betalningarna (överskjutande skatt, kvarstående skatt och kompletteringsbetalningar m.m.) och å andra sidan debiteringarna på skattekontot avvek från prognosen. Utfallet i augusti föregående år var -8,3 miljarder kronor.

 

I juli månads utfall ingick den andra omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2009. Den överskjutande skatten uppgick till 7,8 miljarder kronor. Eftersom den redovisades i juliutfallet men betalades ut i augusti månad medförde detta en positiv betalningsdifferens i juli och en negativ i augusti. Inbetalningar av kvarstående skatt medförde däremot en positiv betalningsdifferens i augusti.

 

I augusti 2010 uppgick debiteringarna på skattekonto till 122,7 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor högre än för augusti 2009. Inbetalningarna till skattekonto var 126,7 miljarder kronor. Det är 6,0 miljarder kronor högre än i augusti 2009.

 

Utbetalningar av husavdrag (ROT- och RUT-avdrag) redovisas löpande under Betalningsdifferenser, skattekonto. Skattereduktionen redovisas senare i samband med den slutliga skatten. I augusti uppgick utbetalningar av husavdrag till 1,1 miljarder kronor.

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026