Statsbudgetens månadsutfall juli 2010
Nr: 2010:7, 27 aug 2010
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2010, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall jul Prognos jul Avvik. jul Ack. utfall jan-jul Prognos jan-jul Ack. avvik. jan-jul Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
01 Rikets styrelse 888 1 028 -140 6 927 7 135 -208 11 722 12 105 124
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 805 805 0 6 870 6 130 739 12 188 12 171 51
03 Skatt, tull och exekution 708 751 -42 5 566 5 745 -179 9 741 9 734 26
04 Rättsväsendet 2 631 2 570 62 20 801 20 445 356 35 397 35 840 0
05 Internationell samverkan 45 223 -178 1 177 1 286 -109 2 130 1 958 100
06 Försvar och samhällets krisberedskap 1 900 2 198 -298 20 893 20 313 580 43 857 45 501
07 Internationellt bistånd 3 021 3 593 -572 13 274 14 636 -1 363 26 532 27 019 -520
08 Migration 579 735 -157 4 130 4 140 -10 6 817 5 751 1 174
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 057 4 249 -192 32 626 32 632 -6 57 074 58 708 -6
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 7 999 8 066 -67 59 340 59 105 234 99 558 101 719 285
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 405 3 427 -22 24 287 24 225 62 41 325 41 503 138
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 906 5 874 32 40 513 40 416 96 70 046 69 913 355
13 Integration och jämställdhet 428 364 64 2 978 2 965 13 5 325 4 893
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 018 5 400 -382 40 452 41 101 -648 71 964 88 358 100
15 Studiestöd 1 712 1 707 5 13 576 13 709 -133 23 088 24 106 47
16 Utbildning o universitetsforskning 4 092 3 856 236 30 626 30 603 24 52 635 53 561 81
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 528 1 495 32 7 990 7 956 34 11 302 11 362 1
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 93 120 -27 853 872 -19 1 544 1 546 47
19 Regional tillväxt 192 215 -22 1 491 1 548 -57 3 378 3 420
20 Allmän miljö- och naturvård 208 220 -12 2 839 3 173 -333 5 108 5 245 4
21 Energi 78 145 -67 1 213 1 266 -53 2 644 3 157
22 Kommunikationer 2 187 2 010 178 19 958 20 358 -400 40 853 40 056 523
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 478 418 60 5 368 5 609 -241 18 363 19 082 55
24 Näringsliv 245 512 -267 3 994 4 201 -208 6 577 5 499 1 152
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 307 6 307 0 44 155 44 156 0 75 690 75 563
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 136 1 780 -644 1 768 846 922 14 625 23 170
27 Avgiften till EU 1 975 1 916 59 15 472 15 521 -50 28 712 29 680
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 305
Summa utgiftsområden 57 623 59 986 -2 363 429 136 430 091 -955 778 195 806 317 3 734
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 56 487 58 206 -1 719 427 368 429 245 -1 877 763 570 783 147 3 734
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -11 793 -13 815 2 022 -46 274 -34 555 -11 719 17 186 21 565
  Kassamässig korrigering -514 -1 379 864 6 674 10 253 -3 579 1 261 1 261
Totala utgifter 45 316 44 793 523 389 537 405 790 -16 253 796 642 829 143 3 734
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Juni 2010 (11 juni), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026