Statsbudgetens månadsutfall juli 2010
Nr: 2010:7, 27 aug 2010

Statsbudgetens inkomster

Statsbudgetens inkomster i juli uppgick till 57,8 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än beräknat. De löpande redovisade skatterna blev 1,1 miljarder kronor högre än beräknat. Fysiska och juridiska personers inkomstskatt blev högre än beräknat. Inkomsterna från Socialavgifter och löneskatter blev däremot lägre än beräknat. Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev även det lägre än prognosen.

 

Inkomster av statens verksamhet

Inkomsterna av statens verksamhet blev 1,2 miljarder kronor, vilket är något högre än prognos. Detta beror på skillnader i utfallet för flera olika inkomster. Ett inlevererat överskott från Statens fastighetsverk på 0,2 miljarder kronor enligt regeringsbeslut i juni var inte inkluderat i prognosen. Däremot blev utfallet för Ränteinkomster: Räntor på skattekonton m.m., netto 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat och Offentligrättsliga avgifter: Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor också 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto blev 3,0 miljarder kronor i juli 2010. Prognosen var 0,1 miljarder kronor. Avvikelsen blir således 2,9 miljarder kronor. För perioden maj-juli är utfallet 3,0 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Enligt Skatteverkets månadsrapport (fr.o.m. 4 juli-1 augusti 2010) uppgick den debiterade källskatten till 45,1 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Jämfört med juni är det en ökning med 0,1 miljarder kronor. Den preliminära F-skatten uppgick till 2,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till 8,4 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror på att kapitalskatten blev högre än beräknat. I juli månads utfall ingår den andra omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2009. Den slutliga skatten enligt grundbeslut uppgick till 163,4 miljarder kronor och den preliminära skatten enligt kontrolluppgift uppgick till 156,7 miljarder kronor. Den överskjutande skatten uppgick till 7,8 miljarder kronor. Den betalas ut i augusti månad och medför därför en positiv betalningsdifferens i juli och en negativ i augusti (se vidare Betalningsdifferenser, skattekonto). Den kvarstående skatten uppgick till 6,2 miljarder kronor. Den ska betalas senast den 12 november.

 

Uppbörden av inkomstskatt i juli 2010 avser främst arbete utfört i juni. Bruttolön exklusive förmåner uppgick preliminärt till 112,9 miljarder kronor i juni 2010, vilket är en ökning med 1,1 procent jämfört med juni 2009. I ESV:s Prognos juni 2010 förutses lönesumman öka med 2,5 procent för inkomståret 2010.  

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 12,9 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kr högre än beräknat. För perioden maj-juli är utfallet 2,7 miljarder kronor högre än prognosen. Den preliminära skatten i juli uppgick till 12,3 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor högre än beräknat.

 

Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (grundbeslut, omprövningsbeslut och anstånd) blev 0,8 miljarder kronor, vilket är något lägre än beräknat. För grundbeslut blev utfallet 0,8 miljarder kronor, för omprövningar 3,8 miljarder kronor och för anstånd -3,8 miljarder kronor.

 

Socialavgifter och löneskatter

Utfallet för Socialavgifter och löneskatter uppgick till 24,3 miljarder kronor i juli. Det är 1,9 miljarder kronor lägre än prognosen. För perioden maj-juli är utfallet 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

Den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter uppgick till 34,2 miljarder kronor i juli 2010. Det är en ökning med 0,6 miljarder kronor (1,7 %) jämfört med juli 2009. Uppbörden av socialavgifter och löneskatter påverkas i hög grad av utvecklingen av lönesumman.

 

Utfallet för samtliga socialavgifter blev lägre än beräknat. För Sjukförsäkringsavgiften uppgick utfallet till 6,3 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor (8,5 %) lägre än prognosen.  

 

För Ålderspensionsavgiften blev nettoutfallet 1,2 miljarder kronor. Det är 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Utfallet för denna inkomsttitel baseras på en prognos från Konjunkturinstitutet. Skillnaden mellan det verkliga utfallet och prognosen regleras i månaden därpå.

 

Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna av skatt på varor och tjänster blev 29,3 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognos. Avvikelsen avser Mervärdesskatt och Energiskatt som blev högre än beräknat. Det inlevererade överskottet från Svenska spel och Fordonsskatten blev däremot lägre än väntat.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev -11,7 miljarder kronor i juli 2010. Prognosen var

-9,4 miljarder kronor. Avvikelsen blir således -2,3 miljarder kronor. För perioden maj-juli är utfallet 2,7 miljarder kronor lägre än prognosen.

 

I juli månads utfall ingår den andra omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2009. Redovisningen avser perioden 4 juli-1 augusti 2010. Den överskjutande skatten uppgår till 7,8 miljarder kronor. Det är en minskning med 1,6 miljarder kronor jämfört med föregående år. Eftersom den överskjutande skatten redovisades i juliutfallet, men betalas ut i augusti månad medför detta en positiv betalningsdifferens i juli och en negativ i augusti.

 

Betalningsdifferensen i juli 2010 påverkades även av kvarstående skatt (negativ differens) och av tidigare under året gjorda kompletteringsbetalningar av skatt avseende inkomståret 2009 (negativ differens i samband med debiteringen av den slutliga skatten).

 

I juli 2010 uppgick debiteringarna på skattekonto till 125,7 miljarder kronor, vilket är 3,7 miljarder kronor högre än för juli 2009. Inbetalningarna till skattekonto var 119,8 miljarder kronor. Det är 4,5 miljarder kronor högre än i juli 2009.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 18,6 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än för juli 2009. Utbetalningarna av överskjutande skatt redovisas inte förrän i augusti.

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026