Statsbudgetens månadsutfall maj 2010
Nr: 2010:5, 23 juni 2010

Budgetsaldot i maj uppgick till 20,0 miljarder kronor. Det överensstämmer med prognosen eftersom statens lånebehov var känt innan prognosen fastställdes. Däremot var inte belastningen på anslag respektive inkomsttitlar känd vid prognostillfället.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 80,5 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Det är framför allt inkomster av aktieutdelningar som blev lägre än beräknat. Betalningsdifferenser, skattekonto blev däremot högre än beräknat.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 60,4 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Det är framför allt Riksgäldskontorets nettoutlåning och Kassamässig korrigering som blev lägre än beräknat.

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Totala inkomster 80,5 84,8 -4,3 397,6 401,9 -4,3 767,2 723,0  
Totala utgifter 60,4 64,7 -4,3 279,6 283,9 -4,3 796,6 829,1 3,7
Budgetsaldo 20,0 20,0 0,0 118,0 118,0 0,0 -29,5 -106,1
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Juni 2010 (11 juni), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 024 miljarder kronor. Det är 3,5% högre än utgiftstaket 2009.

 

De takbegränsade utgifterna i maj uppgick till 77,9 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor högre än prognosen. Det är främst utgifterna för försvar, arbetsmarknad och kommunikationer som blev högre än beräknat, medan utgifterna för bistånd blev lägre än väntat. Utfallet för utgiftsområde Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 0,9 miljarder kronor högre än prognosen. Detta beror på ett fel vid månadsfördelningen av prognosen.

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av utgiftstaket.

 

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Utgiftsområden exkl. räntor 59,6 58,5 1,0 306,8 305,8 1,0 763,6 783,1 3,7
Ålderspensionssystemet 18,3 18,3 0,0 91,1 91,0 0,0 222,8 223,5
Takbegränsade utgifter 77,9 76,9 1,0 397,9 396,9 1,0 986,4 1 006,6 3,7
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Juni 2010 (11 juni), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och intern styrning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026