Statsbudgetens månadsutfall maj 2010
Nr: 2010:5, 23 juni 2010
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2010, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall maj Prognos maj Avvik. maj Ack. utfall jan-maj Prognos jan-maj Ack. avvik. jan-maj Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
01 Rikets styrelse 813 876 -63 4 895 4 958 -63 11 722 12 105 124
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 836 -28 864 4 858 3 994 864 12 188 12 171 51
03 Skatt, tull och exekution 787 824 -37 3 717 3 754 -37 9 741 9 734 26
04 Rättsväsendet 3 049 2 933 116 14 263 14 147 116 35 397 35 840 0
05 Internationell samverkan 45 69 -24 929 953 -24 2 130 1 958 100
06 Försvar och samhällets krisberedskap 3 236 2 937 299 14 396 14 097 299 43 857 45 501
07 Internationellt bistånd 2 123 2 586 -463 8 337 8 801 -463 26 532 27 019 -520
08 Migration 560 556 4 2 753 2 749 4 6 817 5 751 1 174
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 961 4 957 5 23 301 23 296 5 57 074 58 708 -6
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 466 8 322 144 42 896 42 752 144 99 558 101 719 285
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 510 3 447 62 17 413 17 350 62 41 325 41 503 138
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 801 5 768 33 28 845 28 813 33 70 046 69 913 355
13 Integration och jämställdhet 369 368 1 2 185 2 184 1 5 325 4 893
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 271 5 974 297 29 793 29 496 297 71 964 88 358 100
15 Studiestöd 1 193 1 337 -144 11 037 11 181 -144 23 088 24 106 47
16 Utbildning o universitetsforskning 3 872 3 938 -66 22 037 22 104 -66 52 635 53 561 81
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 440 416 24 5 805 5 781 24 11 302 11 362 1
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 106 107 -1 623 624 -1 1 544 1 546 47
19 Regional tillväxt 199 188 11 1 051 1 040 11 3 378 3 420
20 Allmän miljö- och naturvård 531 594 -63 2 306 2 369 -63 5 108 5 245 4
21 Energi 229 187 42 860 819 42 2 644 3 157
22 Kommunikationer 3 039 2 739 300 13 407 13 107 300 40 853 40 056 523
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 541 683 -142 4 226 4 368 -142 18 363 19 082 55
24 Näringsliv 358 499 -141 2 975 3 116 -141 6 577 5 499 1 152
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 307 6 307 0 31 542 31 542 0 75 690 75 563
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 722 3 671 52 1 502 1 450 52 14 625 23 170
27 Avgiften till EU 1 919 1 963 -44 12 399 12 442 -44 28 712 29 680
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 305
Summa utgiftsområden 63 283 62 216 1 067 308 350 307 283 1 067 778 195 806 317 3 734
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 59 561 58 545 1 016 306 848 305 832 1 016 763 570 783 147 3 734
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -1 541 1 975 -3 516 -37 136 -33 620 -3 516 17 186 21 565
  Kassamässig korrigering -1 330 536 -1 866 8 366 10 232 -1 866 1 261 1 261
Totala utgifter 60 413 64 727 -4 315 279 580 283 895 -4 315 796 642 829 143 3 734
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Juni 2010 (11 juni), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026