Statsbudgetens månadsutfall maj 2010
Nr: 2010:5, 23 juni 2010

Statsbudgetens inkomster maj 2010

Statsbudgetens inkomster i maj uppgick till 80,5 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor lägre än beräknat. De löpande redovisade skatterna blev 1,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Juridiska personers inkomstskatt och Skatter på varor och tjänster blev 1,3 miljarder kronor respektive 3,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Däremot blev utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto 3,1 miljarder kronor högre än prognosen.

 

Inkomster av statens verksamhet

Utfallet för inkomsterna av statens verksamhet blev 9,0 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor lägre jämfört med prognos. Skillnaden beror främst på att Inkomster av aktieutdelning blev 2,3 miljarder kronor lägre än väntat. Jämfört med samma period föregående år delade LKAB ut 2,3 miljarder kronor mindre i år. Inkomster från Offentligrättsliga avgifter blev något högre än väntat. Av Apoteket Omstrukturering AB:s utdelning i maj har 0,2 miljarder kronor betalats ut till staten och 1,9 miljarder kronor bokförts som en tillgång hos Apoteket AB (sakutdelning).

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev 10,7 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

 

Den preliminära skatten uppgick till 11,0 miljarder kronor. Det är 1,0 miljard kronor lägre än beräknat. Preliminär skatt att betala för 2010 uppgick till 12,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med 0,1 miljarder kronor i förhållande till föregående månad. Preliminär skatt att återfå för äldre år uppgick till 1,3 miljarder kronor.

 

Utfallet för slutlig skatt minus preliminär skatt (främst omprövningsbeslut och anstånd) blev -0,8 miljarder kronor. Prognosen var 0,2 miljarder kronor. Avvikelsen blir således -1,0 miljard kronor.

 

Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna av skatt på varor och tjänster blev 41,1 miljarder kronor i maj vilket är 3,3 miljarder kronor lägre än prognos. Avvikelsen avser i huvudsak Inlevererat överskott från AB Svenska Spel där 2,2 miljarder kronor var förväntat, men i stället väntas överskottet levereras in i juni. I övrigt blev Mervärdesskatt, netto 0,4 miljarder kronor lägre, Energiskatt 0,5 miljarder kronor lägre och Alkoholskatt 0,2 miljarder kronor lägre än prognos.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Utfallet för Betalningsdifferenser, skattekonto blev 22,0 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor högre än prognosen. Jämfört med maj 2009 är det en minskning med 3,6 miljarder kronor.

 

I maj månads utfall ingår den första omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationer för inkomståret 2009. Redovisningen avser perioden 2 maj-5 juni 2010. Den överskjutande skatten uppgår till 20,7 miljarder kronor. Det är en minskning med cirka 0,6 miljarder kronor jämfört med föregående år. Eftersom den överskjutande skatten redovisades i majutfallet men betalas ut i juni månad medför detta en positiv betalningsdifferens i maj och en negativ i juni.

 

Betalningsdifferensen i maj 2010 påverkades även av kvarstående skatt (negativ differens) och av kompletteringsbetalningar av skatt avseende inkomståret 2009 (positiv differens).

 

I maj 2010 uppgick debiteringarna på skattekonto till 105,3 miljarder kronor, vilket är 5,2 miljarder kronor högre än för maj 2009. Inbetalningarna till skattekonto var 132,1 miljarder kronor. Det är 2,9 miljarder kronor högre än i maj 2009. I inbetalningarna ingår kompletteringsbetalningarna. Dessa beaktades vid debiteringen av den slutliga skatten.

 

Utfallet för Utbetalningar från skattekontot blev 17,4 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än för maj 2009. Utbetalningarna av överskjutande skatt redovisas inte förrän i juni.

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026