Statsbudgetens månadsutfall april 2010
Nr: 2010:4, 28 maj 2010

Budgetsaldot i april uppgick till 29,8 miljarder kronor, vilket är 17,4 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på att utgifterna blev lägre än beräknat.

 

Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 45,0 miljarder kronor, vilket är 12,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Det förklaras av att Riksgäldskontorets nettoutlåning och Statsskuldsräntor m.m. blev lägre än beräknat.

 

Statsbudgetens inkomster uppgick till 74,8 miljarder kronor, vilket är 4,9 miljarder kronor högre än beräknat. Det är främst Betalningsdifferenser, skattekonto och Skatt på varor och tjänster som blev högre än prognostiserat medan Inkomster av statens aktier blev lägre än beräknat.

 

 

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Totala inkomster 74,8 69,9 4,9 317,1 300,6 16,6 761,4 723,0  
Totala utgifter 45,0 57,4 -12,4 219,2 228,8 -9,6 810,2 829,1 3,7
Budgetsaldo 29,8 12,5 17,4 98,0 71,8 26,2 -48,8 -106,1
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Mars 2010 (23 mars), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Utgiftstaket är fastställt till 1 024 miljarder kronor. Det är 3,5% högre än utgiftstaket 2009.

 

De takbegränsade utgifterna i april uppgick till 79,7 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det är framför allt utgifterna för bistånd, hälso- och sjukvård samt kommunikationer som är lägre än beräknat.

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
Utgiftsområden exkl. räntor 61,5 63,3 -1,8 247,3 248,7 -1,4 763,6 783,1 3,7
Ålderspensionssystemet 18,2 18,3 -0,1 72,7 72,7 0,0 223,1 223,5
Takbegränsade utgifter 79,7 81,5 -1,9 320,0 321,4 -1,4 986,7 1 006,6 3,7
Prognos=ESV:s Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Mars 2010 (23 mars), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Diagram
Totala utgifter per månad prognos/utfall
Totala inkomster per månad prognos/utfall


Prognos

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Avdelningen Statlig redovisning och intern styrning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026