Statsbudgetens månadsutfall april 2010
Nr: 2010:4, 28 maj 2010
Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2010, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall apr Prognos apr Avvik. apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2010 SB 2010 TB 2010
01 Rikets styrelse 1 181 1 006 175 4 082 4 077 4 11 777 12 105 124
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 146 1 180 -34 4 022 3 996 26 12 158 12 171 51
03 Skatt, tull och exekution 735 774 -39 2 929 2 936 -7 9 741 9 734 26
04 Rättsväsendet 2 945 2 791 154 11 214 10 917 297 35 247 35 840 0
05 Internationell samverkan 70 192 -121 884 899 -15 2 107 1 958 100
06 Försvar och samhällets krisberedskap 3 134 3 001 132 11 160 10 967 193 44 303 45 501
07 Internationellt bistånd 1 418 1 992 -575 6 215 7 225 -1 010 26 882 27 019 -520
08 Migration 624 682 -58 2 193 2 233 -40 6 603 5 751 1 174
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 422 5 176 -754 18 339 19 357 -1 018 57 067 58 708 -6
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 335 8 453 -118 34 430 34 837 -407 100 292 101 719 285
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 472 3 463 9 13 903 13 919 -16 41 299 41 503 138
12 Ekonomisk trygghet för familjer 5 785 5 678 106 23 045 22 876 169 69 281 69 913 355
13 Integration och jämställdhet 372 381 -9 1 816 1 826 -11 5 264 4 893
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 084 5 792 292 23 522 23 069 453 72 622 88 358 100
15 Studiestöd 3 045 3 069 -24 9 844 9 848 -4 23 111 24 106 47
16 Utbildning o universitetsforskning 3 990 3 932 58 18 165 17 819 346 52 901 53 561 81
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 717 1 851 -134 5 365 5 429 -64 11 303 11 362 1
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 125 137 -12 517 517 0 1 547 1 546 47
19 Regional tillväxt 236 183 54 852 756 96 3 380 3 420
20 Allmän miljö- och naturvård 374 322 52 1 775 1 817 -42 5 206 5 245 4
21 Energi 148 170 -22 632 597 35 2 573 3 157
22 Kommunikationer 2 405 2 828 -424 10 368 10 166 202 40 972 40 056 523
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 722 858 -136 3 685 3 921 -236 18 611 19 082 55
24 Näringsliv 1 362 1 325 38 2 617 2 657 -40 6 561 5 499 1 152
25 Allmänna bidrag till kommuner 6 310 6 308 3 25 235 25 231 3 75 689 75 563
26 Statsskuldsräntor m.m. -3 930 -1 467 -2 464 -2 221 1 755 -3 975 22 415 23 170
27 Avgiften till EU 1 325 1 714 -389 10 480 10 810 -330 27 118 29 680
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 305
Summa utgiftsområden 57 553 61 792 -4 239 245 067 250 457 -5 390 786 030 806 317 3 734
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 61 483 63 259 -1 775 247 287 248 702 -1 414 763 615 783 147 3 734
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -11 755 -2 967 -8 788 -35 595 -30 848 -4 747 22 935 21 565
  Kassamässig korrigering -810 -1 400 590 9 696 9 175 521 1 261 1 261
Totala utgifter 44 988 57 425 -12 438 219 167 228 783 -9 616 810 226 829 143 3 734
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Mars 2010 (23 mars), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026