Statsbudgetens månadsutfall april 2010
Nr: 2010:4, 28 maj 2010
Specifikation av statsbudgetens inkomster år 2010, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall apr Prognos apr Avvik.apr Ack. utfall jan-apr Prognos jan-apr Ack. avvik. jan-apr Prognos 2010 SB 2010
1000 Skatter m.m.         754 521 721 367
2000 Inkomster av statens verksamhet 13 147 13 894 -747 19 210 19 373 -162 46 202 40 825
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 26 26 0 26
4000 Återbetalning av lån 61 60 0 473 456 17 1 619 1 674
5000 Kalkylmässiga inkomster 647 747 -100 3 578 3 407 170 9 504 8 883
6000 Bidrag m.m. från EU 253 252 1 8 551 8 493 58 13 546 13 881
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet         -64 059 -63 477
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto         17 -150
9000 Löpande redovisade skatter 60 706 54 932 5 774 285 303 268 833 16 470    
Totala inkomster 74 813 69 884 4 929 317 141 300 588 16 554 761 377 723 004
Prognos=ESV:s prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Mars 2010 (23 mars), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026