Statsbudgetens månadsutfall april 2010
Nr: 2010:4, 28 maj 2010

Sammanfattning

De takbegränsade utgifterna i april uppgick till 79,7 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Avvikelsen hänför sig främst till utgifterna för bistånd, hälso- och sjukvård samt kommunikationer.

 

Statsbudgetens totala utgifter i april uppgick till 45,0 miljarder kronor, vilket är 12,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Det är framför allt utgifterna för Riksgäldskontorets nettoutlåning och Statsskuldsräntor m.m. som blev lägre än beräknat.

 

Ackumulerat till och med april uppgick statsbudgetens totala utgifter till 219,2 miljarder kronor, vilket är 9,6 miljarder kronor lägre än ESV:s senaste prognos. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att Riksgäldskontorets nettoutlåning är 4,7 miljarder kronor lägre än beräknat och Statsskuldsräntor m.m. 4,0 miljarder kronor lägre.

 

I prognosen ingår utfall för januari och februari. Avvikelser avseende det ackumulerade utfallet avser sålunda utfallen för mars och april.

 

Utgiftsområde 04 Rättsväsendet

Utgifterna för Rättsväsendet blev 2,9 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än i prognosen. Det är framför allt utgifterna för Polisorganisationen som blev högre än beräknat (0,1 miljard kronor).

 

Det ackumulerade utfallet för utgiftsområdet för perioden januari-april blev 11,2 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än beräknat. Utgifterna blev högre än beräknat på anslagen Polisorganisationen (0,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (0,1 miljard kronor).

 

Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd

Utfallet för utgiftsområdet blev 1,4 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen hänför sig främst till anslaget Biståndsverksamhet och beror framför allt på förskjutning av betalningar mellan månaderna.

 

Det ackumulerade utfallet uppgick till 6,2 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor lägre än prognosen.

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgifterna uppgick i april till 4,4 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än prognos. Stor avvikelse finns på Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken som blev 0,3 miljarder kronor lägre, Bidrag till psykiatri 0,3 miljarder kronor lägre och Tandvårdsförmåner m.m. 0,2 miljarder kronor lägre än prognos. Avvikelserna bedöms bero på ojämn månadsfördelning.

 

Ackumulerat är utfallet för utgiftsområdet 1,0 miljard kronor lägre än prognos.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utfallet för utgiftsområdet uppgick i april till 8,3 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än prognosen. För mars och april ligger utfallet 0,4 miljarder kronor under prognosen.

 

Utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 1,7 miljarder kronor. Det är 0,1 miljard kronor lägre än prognosen. För mars och april sammanlagt blev utfallet 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. I denna beräknas antalet sjukpenningdagar uppgå till 30 miljoner nettodagar under 2010 och medelersättningen per nettodag för sjukpenning beräknas uppgå till 514 kronor per dag.

 

Utfallet för Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgick till 5,6 miljarder kronor, vilket är något lägre än beräknat. Även sammantaget för mars och april blev utfallet något lägre än prognosen. Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till 481 227 personer i april 2010. Det är en minskning med 7,8 procent jämfört med april 2009. Jämfört med mars 2010 är det en minskning med 5 582 personer.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utfallet för utgiftsområdet blev 5,8 miljarder kronor. Jämfört med ESV:s prognos är det 0,1 miljard kronor högre. Differensen ligger på anslaget Föräldraförsäkring.

 

Totalt utfall för utgiftsområdet för perioden januari-april blev 23,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än väntat. Merparten av differensen ligger på anslaget Föräldraförsäkring.

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utfallet i april blev 6,1 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än prognosen. Den största differensen ligger på anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetstöd där utfallet blev 0,2 miljarder kronor högre än prognosen, varav utgifterna för arbetslöshetsersättningen blev 0,2 miljarder kronor lägre än väntat och aktivitetsstödet 0,4 miljarder kronor högre än prognostiserat. Utfallet för Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev 0,1 miljard kronor högre än prognosen.

 

Ackumulerat sedan årets början blev utfallet 23,5 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än prognosen. De stora differenserna ligger även här på anslagen Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser som blev 0,2 miljarder kronor högre än prognosen och på anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetstöd vars utfall blev 0,2 miljarder kronor högre  än prognosen. Anslaget Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser tillförs 0,1 miljard kronor i vårpropositionen för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden via kommunala sommarjobb.

 

Enligt Arbetsförmedlingen börjar efterfrågan på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden åter att öka. Antalet nya platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen uppgick i april till 48 000. Det är 14 000 fler än samma tid förra året. Antalet personer som fick någon form av arbete var 53 000. Det är 11 000 fler jämfört med april 2009. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick sammantaget till 412 000 personer, vilket motsvarar 9,0 procent av arbetskraften.

 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utfallet för utgiftsområdet blev 4,0 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor högre jämfört med prognos. För anslaget Statligt stöd till vuxenutbildning blev utgifterna 0,3 miljarder kronor högre än beräknat. Däremot blev utgifterna för Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 0,1 miljard kronor lägre än beräknat och för Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 0,1 miljard kronor lägre än väntat.

 

Den ackumulerade avvikelsen för utgiftsområdet uppgick till 0,3 miljarder kronor. Skillnaden beror till stor del på en något ojämn månadsfördelning på flertalet anslag vad gäller riktade satsningar inom utgiftsområdet, framför allt avseende Förstärkning av basfärdigheter och Statligt stöd till vuxenutbildningen.

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utgifterna uppgick i april till 2,4 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än prognos. Avvikelser finns på anslagen Banhållning som är 0,2 miljarder kronor lägre och Väghållning som är 0,2 miljarder kronor lägre än prognos.

 

Ackumulerat är utfallet för utgiftsområdet 0,2 miljarder kronor högre än prognos.

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utfallet för utgiftsområdet uppgick till -3,9 miljarder kronor i april, vilket är 2,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet liksom avvikelsen avser i allt väsentligt anslaget Räntor på statsskulden. Avvikelsen beror främst på lägre räntebetalningar på lån i svenska kronor än prognostiserat.

 

Det ackumulerade utfallet för utgiftsområdet är 4,0 miljarder kronor lägre än prognos. Avvikelsen avser till största delen anslaget Räntor på statsskulden.

 

Kassamässig korrigering

Den kassamässiga korrigeringen uppgick till -0,8 miljarder kronor i april. Ränteperiodiseringen var -1,4 miljarder kronor.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning

Utfallet blev -11,8 miljarder kronor, vilket är 8,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Av utfallet utgörs -1,6 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). Exklusive utfallet för räntekontona blev månadens utfall 7,2 miljarder kronor lägre än väntat. Detta beror främst på så kallade repotransaktioner.

 

Repotransaktioner gjordes av Kärnavfallsfonden. Fonden sålde statsobligationer med återköpsavtal och satte in likviden på konto i Riksgälden. Dessa transaktioner uppgick till 5,7 miljarder kronor.  Repotransaktionerna påverkar emellertid inte årsutfallet eftersom alla utestående repor "stängs" innan årsskiftet. Stängningen innebär att obligationerna återköps och likvida medel tas ut från kontot i Riksgälden.

 

Under april har även 1,4 miljarder kronor betalats in till stabilitetsfonden, varav 0,7 miljarder kronor avser den andra delbetalningen för försäljningen av aktierna i Carnegie Investment Bank AB som skedde 2009 och 0,7 miljarder kronor avser utdelning från Nordea.

 

Ackumulerat för perioden mars-april blev utfallet 4,7 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

 

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten uppgick till 18,2 miljarder kronor i april. Det är 0,1 miljard kronor lägre än prognosen.

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026